ὁδ.Τσόχα 39 - Ἀμπελόκηποι Μετόχιον τῆς Ἱ.Μονῆς Πετράκη

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Ουδέν γλύκιον Πατρίδος«Οὺδέν γλύκιον Πατρίδος»

         Τίποτε δέν ὑπάρχει πιό γλυκό ἀπό τήν Πατρίδα

                «Οὐδέν γλύκιον πατρίδος»
(Ὁμ.Ὀδύσ.Ι΄ 34).

               «Μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων
                ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ πατρίς καί         
                σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι
                μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ' ἀνθρώποις
                τοῖς νοῦν ἔχουσι...»
(Πλάτ.,Κρίτων XII ,51,B).

    Πατρίδα ὀνομάζουμε τή γῆ, πού γεννιέται ὁ ἄνθρωπος. Καί ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος εἶναι κοινωνικόν ὄν, μαζί μέ ἄλλους  συνανθρώπους του τῆς αὐτῆς Φυλῆς, πού ἔχουν κοινή καταγωγή, κοινή γλῶσσα  καί Θρησκεία, ὑποχρεωτικά δέ καί κοινή ἱστορία, ἀποφασίζουν καί συγκροτοῦνται, σέ Κράτος,
σέ Πολιτεία, μέ αὐτοδύναμον έξουσίαν, στή Χώρα, πού γεννήθηκαν καί ζοῦν μαζί.
     Ἡ πολιτεία
γίνεται ἡ κοινή μητέρα τῆς πνευματικῆς καί ἠθικῆς ὑπάρξεως ὅλων τῶν πολιτῶν.Ἐδῶ βρίσκει κανείς τή ζεστασιά τῆς πατρικῆς Ἑστίας, τούς άδελφούς, τούς φίλους, τούς συντρόφους, τούς  γνωστούς, τούς συνεργάτες κλπ.
    'Ο πρῶτος σχηματισμός τῆς ἐννοίας τῆς Πατρίδος ὀφείλεται στούς Ἕλληνες. Πρῶτοι ἀπό ὅλους τούς Λαούς τῆς γῆς θεώρησαν τήν ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα, τήν φιλοπατρία, ὡς σπουδαιοτάτη ἀξία καί ἀνώτερη ἀρετή τοῦ ἀνθρώπου.
            Ὅλα εἶναι ὄμορφα κι' ὡραῖα στήν Πατρίδα
             κι' αὐτός ἀκόμη ὁ Θάνατος...
   Καί ὅπως λέγει ὁ ποιητής :
            «Εἶναι γλυκύς ὁ Θάνατος
              μόνον ὅταν κοιμώμεθα,
             εἰς τήν πατρίδα».
(Κάλβος, Ὠδ.Ι, 23).
      Εἶναι πικρή, ὀδυνηρή, ἡ ζωή μακρυά ἀπό τήν Πατρίδα.
Οἱ πίκρες τῆς ξενιτιᾶς δέν περιγράφονται...

    Ὁ Σωκράτης ἐδίδασκεν ὅτι «ἀπό τήν μητέρα καί ἀπό τόν πατέρα καί ἀπό ὅλους τούς ἄλλους προγόνους τό πολυτιμότερον πρᾶγμα εἶναι ἡ Πατρίς καί σεβαστότερον καί ἁγιώτερον καί
εἰς ἀνωτέραν θέσιν καί κατά τήν γνώμην τῶν θεῶν καί κατά τήν γνώμην τῶν φρονίμων ἀνθρώπων...»
(Πλατ. Κρίτων XII,51 B).

      Ὁ πολύπαθος Ὀδυσσέας ζῆ μέ τή λαχτάρα τῆς ἐπιστροφῆς στήν Πατρίδα του, καί τοῦ ἀρκοῦσε  καπνόν καί μόνον νά δῇ νά ἀνεβαίνει ἀπό τίς στέγες τῶν σπιτιῶν τῆς γῆς του, τῆς πατρίδος του καί νά πεθάνῃ ἐπιθυμεῖ :
   «Αὐτάρ Ὀδυσσεύς, ἱέμενος καί καπνόν ἀποθρῴσκοντα
    νοῆσαι ἧς γαίης, θανέειν ἱμείρεται»
(Ὁμ.Ὀδύσ. Α΄ 57-59).

  Ἔκφρασις τῆς ἰδέας τῆς Πατρίδος καί αἰσθητή μορφή της ἀποτελεῖ ἡ Σημαία, πού ἀκριβῶς γι'  αὐτούς τούς λόγους λέγεται καί «Ἐθνικό Σύμβολον».
   Ἄν γιά κάθε ἄνθρωπον, δέν ὑπάρχει τίποτε πιό γλυκό ἀπό τήν  Πατρίδα, πολύ περισσότερο ἡ ἀλήθεια αὐτή ταιριάζει γιά τήν Πατρίδα τῶν Πατρίδων, τήν ἔνδοξη καί αἰώνια Ἑλλάδα.
    Ἑλλάς σημαίνει Φῶς Θεοῦ. Εἶναι δέ εὐλογημένη ἀπό τόν Ἕνα καί μόνον ἀληθινόν Θεόν. Ἀποδειξις τρανή εἶναι τό γεγονός ὅτι ὁ Χριστός διάλεξε τήν Ἑλληνική γλῶσσα, γιά νά γραφῇ ὁ λόγος Του καί νά κηρυχθῇ τό Εὐαγγέλιόν Του «πάσῃ τῇ κτίσει».
Ἡ ἑλληνική γλῶσσα πλουτίζει καί ἐμπλουτίζει ὅλες τίς γλῶσσες τοῦ κόσμου, φωτίζει καί καθοδηγεῖ τήν ἀνθρωπότητα πρός τό Φῶς, πρός τήν Ἀλήθεια, πρός τήν ἀληθινή ζωή.
    Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀναμφισβήτητα:
 • http://1.bp.blogspot.com/-cAfP1xzJH6c/VbZ3cM_M3UI/AAAAAAAAAhc/m_jmtE-hhVU/s1600/images.jpg
 • ἡ μητέρα ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος ,
 • ἡ Πατρίδα τῶν πατρίδων,
 • ἡ κοιτίς τοῦ Πολιτισμοῦ,
 • τό λίκνον τῆς Σοφίας καί τῆς γνώσεως,
 • ἡ γενέτειρα τῆς Δημοκρατίας,
 • ἡ τροφός τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας,
 • ἡ ἱερά καί αἱματοβαμμένη γῆ τῆς ἀληθινῆς γνώσεως, 
 • ἡ γῆ, πού γέννησε τούς μεγαλύτερους σοφούς,
 • ἡ Χώρα, πού ἐγκολπώθηκε τόν Χριστόν καί
 • κήρυξε τό Εὐαγγέλιόν εἰς πάντα τά Ἔθνη καί
 • γαλούχησε τήν ἀνθρωπότητα, μέ τά θεῖα νάματα  τοῦ ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας
http://4.bp.blogspot.com/-N4WLfEOPnjQ/VbYMEcijOkI/AAAAAAAAAgo/CTwDyS_20qs/s1600/ceb5cebbcebbceb7cebdceb9cebaceb7-cf83ceb7cebcceb1ceb9ceb1.jpg    Οἱ Ἕλληνες δέν ἕχουν τίποτε πιό ἱερό καί πιό γλυκό ἀπό τήν Πατρίδα, ἀπό τή δοξασμένη Ἑλλάδα καί κάτω ἀπό τό ἱερό, τό ἐθνικό τους σύμβολο, τή γαλανόλευκη Σημαία, μέ τόν Τίμιον Σταυρόν, ἐπολέμησαν καί μέχρι σήμερα πολεμοῦν,
                
                     « Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστι τήν ἁγίαν
                       καί γιά τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερίαν».
 
   Ποιός θά μπορέσῃ ποτέ νά ἐκφράσῃ καί μέ λόγια ἄξια νά περιγράψῃ τούς ἱερούς ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων,πού πίστεψαν στό Χριστό, καί στήν Ἑλλάδα καί θυσιάσθηκαν,
γιά τίς Ἀξίες καί γιά τά Ἰδανικά τοῦ Γένους μας,
γιά τή Λευτεριά, γιά τή Δημοκρατία,
γιά τήν Συντροφικότητα καί τήν Ἀδελφοσύνη,
γιά τήν Ἰσότητα καί τήν κοινωνική Δικαιοσύνη,
ἐφαρμόζοντας ἔτσι στήν πρᾶξι τό Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ;
http://3.bp.blogspot.com/-M7LDh_z8twE/VbZ1LW5zxHI/AAAAAAAAAhE/Pap0xFO8v9E/s1600/%2525CE%2525BA%2525CE%2525BB%2525CE%2525B1%2525CE%2525B4%2525CE%2525B9-%2525CF%252581%2525CE%2525BF%2525CE%2525B4%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1%2525CF%252582.jpg    Ἔχουμε στήν καρδιά μας θησαυρούς, τόν Χριστόν καί τήν Ἑλλάδα, πού μᾶς ἐμπνέουν καί μᾶς ὁδηγοῦν ψηλά, στίς ἀπάτητες κορυφές τῆς τελειότητος, γιά νά μεταλαμπαδεύουμε τό Φῶς, τό Πνεῦμα, τή γνῶσι, τόν ἑλληνικό Πολιτισμό καί τήν Ὀρθοδοξία σέ ὅλον τόν κόσμο. Οἱ συνετοί πολλά ὠφελοῦνται. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Σκότους μᾶς μισοῦν. Ὅσοι ἀγαποῦν τό Φῶς μᾶς θαυμάζουν.
   Ὁ ἐθνικός ποιητής Ἀχ. Παράσχος ἔγραψε :
    «Ἑλλάς μου, δέν σέ ἔφθασε χώρα καμμιά στή γέννα,
     εἰς τό τραγούδι, στ' ἄρματα, στή λεβεντιά, στήν πέννα.
     Νεραϊδα εἰς τά πέλαγα, στόν κάμπο ἀμαζόνα,
     λιοντάρι ἐπάνω εἰς τά βουνά, ἀετός εἰς τόν αἰθέρα,
     ἀηδόνι στό κελάδημα καί στήν τιμή Κ ο ρ ό ν α».

    Τό θάρρος καί ἡ τόλμη, ἡ σωφροσύνη καί ἡ ἀνδρεία καί γενικῶς οἱ ἀρετές τῶν Ἑλλήνων προκάλεσαν καί προκαλοῦν καί θά προκαλοῦν τόν Παγκόσμιον Θαυμασμό.
    Εἷναι πανθομολογούμενον ὅτι, οἱ Ἕλληνες πάντοτε  καί μέ ὅλη τή δύναμι τῆς ψυχῆς τους μάχονται ἄχρι θανάτου, γιά τά Ἰδανικά τοῦ Γένους, γιά τήν Ἀλήθεια, γιά τό Δίκαιον καί τή Λευτεριά. Σήμερα δέν λέμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν σάν ἥρωες, ἀλλά λέμε ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν σάν Ἕλληνες.
     Ἕνας σοφός ἔγραφε :
      «Ὦμεν πρό πάντων Ἕλληνες. Φῶτα καί φῶτες.
Διότι Ἑλλάς θά εἴπῃ· Φῶς τοῦ κόσμου. Νοῦς τῆς Οἰκουμένης.
Τῆς σοφίας, ἱέρεια μεγίστη. Ἑλλάς θά εἴπῃ, κατά τόν Ὁράτιον:
«Juventus mundi» ἤτοι τοῦ κόσμου ἡ νεότης, τῆς ὑφηλίου ἡ ψυχή, τοῦ Πλάστου στρατιώτης.
«Ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ καί τά χρώματα εἶναι ἁρμονικά καί τά ἀρώματα λεπτά καί αἱ γραμμαί εὐγενεῖς. Ἐκ τῆς χώρας ταύτης ὁ κόσμος ὁλόκληρος ἐδανείσθη τά μάτια τῆς ψυχῆς καί τήν ζωήν τοῦ πνεύματος».

   Μόνον μικρόψυχοι καί ἄνθρωποι τοῦ σκότους δέν θαυμάζουν τίς ἀρετές τῶν Ἑλλήνων καί μόνον ὅσοι δέν ἔχουν ἐπαφή μέ τήν πραγματικότητα μισοῦν καί πολεμοῦν τήν ἔνδοξη Πατρίδα μας.
 
   Καί γεννιέται εὔλογο τό ἐρώτημα:
   Μήπως ἀνάμεσά μας πλήθυναν  οἱ Ἐφιάλτες, οἱ ΠηλιοΓούσιδες καί οἱ Ἰοῦδες καί πολλοί «μιζαδόροι», πού δίδουν ἀφορμή νά μᾶς ἐμπαίζουν σήμερα οἱ Ὀλιγάρχες τῆς Εὐρώπης;
   Εἶναι καιρός νά συνειδητοποιήσουμε ὅλοι οἱ γνήσιοι Ἕλληνες ὅτι τίποτε δέν ὑπάρχει πιό γλυκό ἀπό τήν Πατρίδα. Συγχρόνως δε νά κατανοήσουμε τήν ἀνάγκην νά ἑνωθοῦμε σέ μιά ψυχή, σέ μιά καρδιά, νά ἀγαπήσουμε τό Χριστό καί τήν Ἑλλάδα μας, καί, ἑνωμένοι νά ἀγωνισθοῦμε, γιά τήν ἀνοικοδόμησί της.

     Νά κατοικήσωμεν ἐπί τό αὐτό.
Καί γιά  νά ἐπιτύχωμε νά ἑνωθοῦμε σέ μιά ψυχή, πρῶτα  ἀπό ὅλα ὀφείλουμε νά διώξουμε μέσα ἀπό τήν ψυχή καί τή ζωη μας ὅλες τίς ἀνόητες καί ἐπιβλαβεῖς ὑλιστικές, ἄθεες κοσμοθεωρίες, καί
νά ἐγκολπωθοῦμε τό Χριστό καί τό Εὐαγγέλιον τῆς γνήσιας Ἀγάπης, τής Εἰρήνης καί τῆς Δικαιοσύνης.
Νά συντρίψουμε τά χαμηλά πάθη μέσα μας καί γύρω μας.
Νά σκοτώσουμε τήν Ὀχιά, τήν καταραμένη διχόνοια, πού φωλιάζει στήν ψυχή μας καί τή θανατώνει.
Νά σταματήσουμε τή φαγωμάρα.
Νά νικήσουμε τούς μικροεγωϊσμούς.
Νά βασιλέυσῃ στήν καρδιά μας ἡ Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
Νά νοιώσουμε  τή συντροφικότητα καί τήν Ἀδελφοσύνη.
Νά βρεθοῦμε ἐν Χριστῷ ἐπί τό αὐτό.
Νά θρέψουμε τούς πεινασμένους, νά ντύσουμε τούς γυμνούς.
Νά κάνουμε πρᾶξι τήν κοινωνική Δικαιοσύνη καί νά διδάξουμε ἀκόμη μιά φορά τούς Λαούς τῆς γῆς, «πάντα τά Ἔθνη», τήν Ἀγάπη καί τό Δίκαιον.
π.Στέφανος
http://2.bp.blogspot.com/-1ezUdcmGPEY/VbZ2j0HpmWI/AAAAAAAAAhQ/MIicH5yjRzg/s640/%2525CE%25259F%252B%2525CE%2525A7%2525CE%2525A1%2525CE%252599%2525CE%2525A3%2525CE%2525A4%2525CE%25259F%2525CE%2525A3%252B%2525CE%25259F%2525CE%25259C%2525CE%252599%2525CE%25259B%2525CE%2525A9%2525CE%25259D%252B%2525CE%2525A3%2525CE%252595%252B%2525CE%2525A0%2525CE%25259B%2525CE%252597%2525CE%252598%2525CE%25259F%2525CE%2525A3.jpeg

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

Πανελλαδικές Εξετάσεις

Συνέβη και αυτό στο ταπεινό εκκλησάκι μας.. 

κα Αλεξάνδρα, οδοντίατρος και προπαντός ΜΑΝΑ! 

Έδινε η κόρη της πανελλαδικές εξετάσεις.

Κατέφυγε στο εκκλησάκι των Αγίων Πάντων, το οποίο είχε γνωρίσει από την Καθηγήτρια της κόρης της Κατερίνας.

Την ώρα που η κόρη της έδινε εξετάσεις, η μάνα προσευχόνταν στο εκκλησάκι..
Με πίστη, με ελπίδα.
Θεωρώντας αυτήν την ενέργειά της ως την πιό σημαντική συμπαράσταση στον αγώνα της κόρης της.

Και η κόρη, η φιλότιμη και επιμελής, περνάει φέτος Ιατρική!! 

Ποιόν να πρωτοθαυμάσει κανείς. Την φίλεργη κόρη ή την φιλόθεη Μάνα;; 

Συγχαίρουμε  μαζί τους και ευχόμεθα τα κράτιστα..

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

.


Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

πώς κατήντησε η Ευρώπη;;


Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

  «Πῶς ἐγένετο πόρνη πόλις πιστή Σιών»! (Ἡσ. α 21)
     Πῶς ἡ Σιών, ἡ ὁποία ἦταν πλήρης δικαίας κρίσεως, ἦταν πόλις ὅπου ἀνεπαύετο ἡ Δικαιοσύνη κατάντησε σήμερα πόλις φονιάδων!
       Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις ἱδρύθηκε καί θεμελιώθηκε πάνω σέ  Ἀξίες  καί Ἀρχές.  Ἱδρύθηκε ὡς ἕδρα δικαίας κρίσεως, ὡς ἐνδιαίτημα τῆς Δικαιοσύνης. Ἱδρύθηκε ὡς Ἕνωσις Ἰσοτίμων Λαῶν-Ἐθνῶν, ὡς Ἕνωσις Ἀλληλεγγύης τῶν Λαῶν, ὡς Ἕνωσις  Ἀλληλοσεβασμοῦ καί Κοινωνικῆς Δικαιοσύνης.
      Πῶς αὐτή ἡ Ἁγία ἕνωσις κατάντησε πόλις ἐκβιασμῶν καί ἀδικίας! Πῶς ἔγινε ἕδρα Τοκογλύφων;
Πῶς ἔγινε ἐνδιαίτημα ἀνθρώπων ἐκμεταλλευτῶν τῶν ἀδυνάτων!
Πῶς ἡ Εὐρώπη, πού λαχταρούσαμε καί λαχταροῦμε μέ πάθος, ἡ Εὐρώπη μέ Ἀξίες καί Ἀρχές καί Ἰδανικά, ἡ Εὐρώπη, πού ἐγκολπώθηκε τή γνήσια Δημοκρατία, πού ἐμεῖς τή διδάξαμε, πῶς  κατάντησε ἔτσι! Πῶς, ἡ Εὐρώπη,πού ἱδρύθηκε καί θεμελιώθηκε πάνω στήν πέτρα τῆς Πίστεως, στό Χριστό, ὡς οἶκος Θεοῦ, πῶς κατάντησε «σπήλαιον  λῃστῶν»! (Ματθ. κα´13)
Πῶς κατάντησε κατοικία φονευτῶν; Πῶς ἔγινε Βαβυλῶνα, Σόδομα καί Αἴγυπτος; Πῶς ἔγινε ἄνομη Πόλις, στήν πλατεία τῆς ὁποίας ξανασταυρώνεται ὁ Χριστός, εἰς τό πρόσωπον τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν Του;  
Γιατί, γιά νά μιλήσουμε ἁπλᾶ καί καθαρά, μέ τήν πολιτική  σκληρῆς λιτότητος καί τά ἐκβιαστικά τελεσίγραφα, πού ἐπιβάλλουν «οἱ θεσμοί» στήν  κοιτίδα τοῦ Πολιτισμοῦ, τήν Ἑλλάδα, καί τήν ὁδηγοῦν ἔτσι στήν ἐξαθλίωσι, δέν τήν  Σταυρώνουν κάθε μέρα;
     Τί ζητοῦν ἀπό τούς Ἑταίρους οἱ Ἕλληνες ;
Ζητοῦν
Ἕναν Ἔντιμον συμβιβασμόν.
Μιά βιώσιμη λύσι.
Κατανόησι ζητοῦν καί βοήθεια, γιά νά σταθοῦν στά πόδια τους, νά πάψουν νά ὑπάρχουν ἄστεγοι, ἄνεργοι, πεινασμένοι, πού ψάχνουν στά σκουπίδια, νά βροῦν κάτι νά φᾶνε, ἕνα κομμάτι ψωμί, νά γαληνέψῃ ἡ ψυχή τους, νά χαμογελάσουν τά χείλη τους. Νά δοῦν στήν πρᾶξι τήν ἀλληλεγγύη τῶν Λαῶν καί τήν ἀδελφοσύνη.

     Εἶναι καιρός νά πάψῃ ὁ κατατρεγμός, ὁ ἐμπαιγμός καί ἡ χλεύη. Νά πρυτανεύσῃ τό Δίκαιον.
  Ὁ ἑλληνικός Λαός πάντοτε θυσιάζεται, γιά τήν Ἐλευθερία καί τήν ἀξιοπρέπεια ὅλων τῶν ἀνθρώπων, χωρίς διάκρισι, καί τό ἀπέδειξε αὐτό μέ τίς θυσίες του σέ ὅλους τους ἀγῶνες του μέχρι σήμερα.
 Ἔτσι, λοιπόν, μέ ἀδιαφορία καί σκληρότητα, ἀμείβονται οἱ θυσίες του; Μέ Σταυρό, ἐμπαιγμούς καί θάνατο;
        Χάθηκε, λοιπόν, ὁλότελα  ἡ ἀνθρωπιά;
  Χάθηκε τό φιλότιμο;
  Κι᾿ ἐμεῖς...
 Ἄδικα πιστεύαμε στήν Ἑνωμένη Εὐρώπη;
 

Εἶναι ντροπή, στήν ἐποχή μας, νά ὑπάρχει τόση σκληρότητα και τόση ἀναλγησία!
Νά προσπερνᾶμε, τούς συνανθρώπους μας, πού τόσο ὑποφέρουν, χωρίς ντροπή, χωρίς ἔλεος, χωρίς νά δίνουμε λύσι στά προβλήματά τους...
Τί λόγο θά δώσουμε στό Θεό;  « Μή πλανᾶσθε, Θεός οὐ μυκτηρίζεται· ὅ  γάρ  ἐάν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καί θερίσει».  
(Γαλ. στ´ 7)
Εἶναι δέ  σίγουρο ὅτι «ἔρχεται  ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἐπί τούς υἱούς τῆς ἀπειθείας»
(Ἐφεσ. ε6)
Καί «φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος »  
(Ἑβρ. ι 31)
   Σημειώνω δέ, πρός γνῶσιν καί συμμόρφωσιν, πρίν νά εἶναι ἀργά, ὅτι ἔφθασεν «ὁ καιρός τῶν ἐθνῶν κριθῆναι καί δοῦναι τόν μισθόν τοῖς δούλοις Αὐτοῦ... καί διαφθεῖραι τούς διαφθείραντας τήν γῆν»
(Ἀποκ. ια18)

http://newanapalmoi.blogspot.gr/2015/07/blog-post.html

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

πρόγραμμα Ιουλίου


Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Αγώνισαι περί της Αληθείας


Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015


λευθερία Θάνατος
Εναι προτιμώτερος Θάνατος πό τήν τίμωσι καί τή σκλαβιά.


«Καλλίτερα μις ρας λεύθερη ζωή, παρά χιλιάδες χρόνια σκλαβιά καί φυλακή».


Φύλακες γρηγορετε!
λληνες Μαχητές, περασπιστές τν δικαίων το λαο καί τς κοινωνικς Δικαιοσύνης, σς παρακαλ νά σταθτε στό ψος τν περιστάσεων, καί νά μή σκύψετε τό κεφάλι!


Μέ λη τή δύναμι τς ψυχς σας περασπισθτε τά δίκαια το λαο.


Προσέξτε! Μή πέσετε στήν Παγίδα, πού, χωρίς ντροπή, σς στήνουν  ο δωσίλογοι Γραικύλοι σέ συνεργασία, μέ τούς ναίσχυντους τοκογλύφους δανειστές!


Προσοχή! Εναι δίκαια τά ατήματα το λαο καί νωπή λαϊκή ντολή!


Σταθτε ντάξιοι τν νδόξων προγόνων μας,
«
γησάμενοι κρεττον εναι μετ᾿ ρετς καί πενίας καί φυγς λ ε υ θ ε ρ ί α ν, μετ᾿ νείδους καί πλούτου δουλείαν τς Πατρίδος». (Λυσίου. Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς. 2, 33)


«Καί σύ, κλεκτέ το λαο, μάχου πέρ τς ληθείας χρι θανάτου, καί Κύριος τν Δυνάμεων συνεκπολεμήσει μετά σοῦ». (Σοφ.Σειράχ δ´ 28)

ΟΧΙ στα ανέντιμα Τελεσίγραφα


Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ καρδιά τῆς Εὐρώπης

    ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
    Ἡ Ἑλλάδα δέν μπορεῖ νά δεχθῆ τό ἐκβιαστικό τελεσίγραφο. Ἡ πρότασι τῶν θεσμῶν γιά συνέχισι τῆς  πολιτικῆς σκληρῆς λιτότητος ὁδηγεῖ  στήν ἔσχατη ἐξαθλίωσι τοῦ  Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. 
Ἡ Ἑλλάδα δέν εἶναι ἁπλᾶ ἰσότιμον Μέλος  τῆς Εὑρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀλλά  εἶναι  ἡ καρδιά τῆς Εὐρώπης. Εἶναι ἡ Εὐρώπη καί μένει πιστή στόν ἑαυτό της, πιστή στή Δημοκρατία, πιστή στό Χριστό, πιστή στά Ἰδανικά καί στίς ἀνώτερες Ἀξίες τῆς ζωῆς.
Δέν εἴμαστε ὑποτελεῖς, ὑπόδουλοι  τῆς Γερμανικῆς πολιτικῆς, τοῦ Σόϊμπλε καί τῶν δολερῶν συνεργατῶν του. Δέν εἴμαστε προτεκτοράτο τῶν Γερμανῶν.
       Ὁ Ἑλληνικός Λαός δέν θά ὑποκύψῃ στούς ἐκβιασμούς τῶν τοκογλύφων δανειστῶν.
Ἔχει βαθύ,  ὑψηλό τό αἴσθημα τῆς ἐθνικῆς   ἀξιοπρεπείας. Ἄς τό χωνέψουν  ἐπιτέλους  οἱ Εὐρωπαῖοι Ἑταῖροι μας ὅτι
         « τοῦ Ἕλληνος ὁ τράχηλος ζυγόν δεν ὑποφέρει».

Καιρός νά σταματήσῃ ἡ ἐξουθενωτική πολιτική λιτότητος, νά μπορέσῃ νά ἀνασάνῃ ὁ
Ἑλληνικός Λαός.


Καιρός νά προλάβουν καί νά διορθώσουν τίς ἐκβιαστικές προτάσεις τους οἱ δανειστές !

Ἄς προσέξουν οἱ Εὐρωπαῖοι Ἑταῖροι !
Νά ἀποσύρουν ἔγκαιρα τό ἐκβιαστικό τους τελεσίγραφο, διότι, ἄν σταματήσῃ νά κτυπᾶ ἡ καρδιά τῆς Εὐρώπης, δηλαδή ἡ Ἑλλάδα, τότε ἀσφαλῶς πολύ σύντομα θά διαλυθῆ, θά πεθάνῃ καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις.
Μέ τό Δημοψήφισμα δέν ζητοῦμε τήν ἔξοδό μας ἀπό τό σπίτι μας, ἀλλά ζητοῦμε νά λυτρωθοῦμε ἀπό τά ὑφεσιακά μέτρα καί ἀπό τήν ὑποδούλωσι. Λέμε ΟΧΙ στό ἐκβιαστικό τελεσίγραφο τῶν τοκογλύφων δανειστῶν.
    ΜΟΝΟΝ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ θά ποῦν «Ναι» στήν  ὑποδούλωσι.
   ΟΙ ΣΥΝΕΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Ὁ ὑπερήφανος Ἑλληνικός Λαός καλεῖται
νά βροντοφωνάξῃ:
ΟΧΙ στούς ἐκβιασμούς.
ΟΧΙ στούς τοκογλύφους.
ΟΧΙ στήν ἐξαθλίωσι.
ΟΧΙ στήν ὑποδούλωσι.
ΟΧΙ στό ἐκβιαστικό τελεσίγραφο τῶν θεσμῶν.
       Εἶναι καιρός νά ἀποφασίσῃ ὁ Κυρίαρχος Ἑλληνικός Λαός, νά ΑΠΟΦΑΣΙΣΗ καί νά διαφυλάξῃ τήν ἐθνική Ἀξιοπρέπεια καί τήν
 ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

 http://newanapalmoi.blogspot.gr/2015/06/blog-post_27.html