ὁδ.Τσόχα 39 - Ἀμπελόκηποι Μετόχιον τῆς Ἱ.Μονῆς Πετράκη

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

Αγρυπνοι στους καιρούς..



Νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών

Καιρός νά ξυπνήσουμε καί νά πολεμήσουμε γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστι τήν Ἁγία καί γιά τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία.

    Σήμερα , δυστυχῶς, ἡ Πατρίδα μας, ἡ δοξασμένη Ἑλλάδα, βρίσκεται ὑπό τήν κατοχήν τοκογλύφων Δανειστῶν καί, χωρίς ὑπερβολήν, ζοῦμε τή χειρότερη μορφή δουλείας.
    Δυστυχῶς οἱ ἐραστές τῆς διαπλοκῆς καί τῆς μίζας, ξεπούλησαν στούς ἐχθρούς τῆς Πατρίδος μας τά πάντα, «ἀντί πινακίου φακῆς».

    Μᾶς κήρυξαν τόν πόλεμο οἱ σκοτεινές Δυνάμεις, οἱ ἀπόγονοι τῶν Σταυρωτῶν τοῦ Χριστοῦ, ἡ Διεθνής τοῦ Χρήματος.
    Μᾶς κήρυξαν ἕναν πόλεμο αἰσχρό, ὕπουλο, ψυχρό, οἰκονομικό, καί, φορώντας τό προσωπεῖο τοῦ φίλου, τοῦ «Ἑταίρου», ἰσχυρίζονται πώς μᾶς σώζουν, μέ τήν πολιτική  λιτότητος, ἐνῷ στήν πραγματικότητα, μᾶς ὡδήγησαν στήν ἔσχατη μορφή ἐξαθλιώσεως.
    Εὐτυχῶς, τόν τελευταῖο καιρό ἔπεσαν οἱ Μάσκες καί ἔδειξαν τό ἀληθινό τους πρόσωπο, οἱ προβατόσχημοι αὐτοί λύκοι, καθώς καί οἱ ὀλίγοι ἐσωτερικοί προδότες συνεργάτες τους.
    Ἀπεκάλυψαν τελικά τούς ἀνίερους σκοπούς τους, ὥστε καί οἱ πιό ἀφελεῖς ἀπό ἐμᾶς νά καταλάβουμε ὅτι στοχεύουν  στήν ἐξαφάνισι τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπό φθόνο.
    Βέβαια, κανείς πιά δέν ἀμφιβάλλει ὅτι μαζί μέ τόν πνευματικό μας πλοῦτο σκοπεύουν νά μᾶς ἀπογυμνώσουν καί ἀπό τόν ὀρυκτό μας πλοῦτο, μέ τή συνεργασία μερικῶν ἀσυνειδήτων  Γραικύλων, πού εἶναι πρόθυμοι νά πουλήσουν στούς ἐχθρούς τῆς Πατρίδος, ὄχι μόνο τόν Χριστό καί τήν Πατρίδα, ἀλλά ἀκόμη καί τήν ἴδια τή μανα τους, πρᾶγμα τό ὁποῖον ἐν πολλοῖς τό ἔχουν πετύχει.

    Ἀκοῦστε, γιά νά φρίξετε. Στόν ἀκήρυκτο αἰσχρό αὐτό πόλεμο ἐναντίον τῆς Πατρίδος μας,  μέ τήν ἐλεύθερη διακίνησι τῶν ὑλιστικῶν κοσμοθεωριῶν τους, τῶν Αἱρέσεων καί τῶν Ναρκωτικῶν ἀκόμη καί μέσα στά Σχολεῖα, κατάφεραν νά πείσουν πολλούς ὅτι αὐτή ἡ διαστροφή εἶναι ..πρόοδος! Γι' αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο καί μερικοί ἀνεγκέφαλοι Γραικύλοι ἀνευθρίαστα τό παίζουν προοδευτικοί καί μέ καμάρι διακηρύττουν πώς εἶναι ἄθεοι.
    Προσπαθοῦν, οἱ ἀναίσχυντοι, νά ξερριζώσουν μέσα ἀπό τήν ψυχή μας καί ἀπό τίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας τήν πίστι στό Χριστό καί τήν ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα. Γιατί, σέ τί ἄλλο ἀποβλέπουν :
ἡ κατάργησι τῆς προσευχῆς στά  Σχολεῖα,
ἡ ἀφαίρεσι τῆς Εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ ἀπό τίς αἴθουσες διδασκαλίας,
ἡ σταδιακή κατάργησις τοῦ πρωτεύοντος μαθήματος τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καί τοῦ μαθήματος  τῶν Θρησκευτικῶν;

    Ποῦ σκοπεύει ἡ κατάργησις τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παιδείας τῶν Ἑλληνοπαίδων;

    Καί ὅλα αὐτά συμβαίνουν στήν Ἑλλάδα, πού ἀποδεδειγμένως εἶναι Φῶς Θεοῦ καί συγχρόνως Φῶς τοῦ κόσμου, ἡ κοιτίς τοῦ Πολιτισμοῦ.
    Θεωρῶ σκόπιμον νά σημειώσω ἐδῶ, ὅτι ὅλες αὐτές οἱ νεωτεριστικές Ἰδέες ἔρχονται ἀπό τό Ἐξωτερικό καί ὑποβάλλονται ἀπό τίς Σκοτεινές Δυνάμεις, μέ σκοπό νά μᾶς κόψουν τίς ρίζες.
    Ἐπιδιώκουν νά σβύσουν, νά διαστρέψουν τήν ἔνδοξη Ἱστορία μας, νά μᾶς χωρίσουν ἀπό τούς προγόνους μας, νά διαβρώσουν τίς Παραδόσεις καί τά Ἰδανικά τοῦ Γένους μας, ἐπαναλαμβάνω, ἀπό φθόνο.
    Διότι, ὅταν ἐμεῖς κτίζαμε Παρθενῶνες, αὐτοί, οἱ Ὀλιγάρχες τῆς Εὐρώπης, πηδοῦσαν, σάν πίθηκοι, ἀπό δένδρο σέ δένδρο καί ζοῦσαν σέ τρῶγλες!..
   Τούς δώσαμε τά φῶτα μας, τόν Πολιτισμό μας, τούς ἐξανθρωπίσαμε, καί  ἀντί νά μᾶς εὐγνωμονοῦν, ἔχουν τό θράσος νά θέλουν νά μᾶς ὑπαγορεύσουν τί θά διδάσκουμε στά σχολεῖα μας!
   Εἶναι ντροπή, νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι, πού  προδίδουν τίς Παραδόσεις καί τά Ἰδανικά τῆς Φυλῆς , πού ἐπηρεάζονται ἀπό τίς ὑλιστικές θεωρίες τῶν ἀθέων καιροσκόπων, πού
ὑπηρετοῦν ξένα συμφέροντα, ἀκολουθοῦντες τήν Αἵρεσι τῆς Παγκοσμιοποιήσεως καί πού
φέρουν τό Λαό μας  σέ ἀπόγνωσι.

    Αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη, νά καλέσω ὅλους τούς Ἕλληνες καί περισσότερο τούς Νέους καί τίς Νέες  σέ ἐγρήγορσι .
     Εἶναι καιρός νά ἀκουσθῇ ἀπό ὅλους μας τό ἐγερτήριον τῶν Προγόνων μας σάλπισμα:
     «Ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ' , ἐλευθεροῦτε  δέ  παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη, θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών»
(Αἰσχύλου, Πέρσαι 402-405).
    Δηλ. Παιδιά τῶν Ἑλλήνων, ἐμπρός γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος πολεμᾶτε, γιά τῶν παιδιῶν σας τήν ἐλευθερία καί τῶν γυναικῶν σας, γιά τῶν  πατρικῶν θεῶν τά ἱερά, γιά τούς τάφους τῶν προγόνων σας· γιά ὅλα αὐτά τώρα εἶναι ὁ ἀγών.
    Ἡ Πατρίδα τώρα, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά, μᾶς χρειάζεται!
    Μή σκύβετε τό κεφάλι! Σηκωθῆτε ὄρθιοι.
    Ἀναλάβετε τίς εὐθύνες σας!

     Εἶναι καιρός νά ἀντισταθοῦμε στό ξεπούλημα τῆς Πατρίδος μας!

Μέ  Πίστι  στό Χριστό καί ἀγάπη στήν Πατρίδα καί μέ ἀνεπτυγμένη τήν ἐθνική συνείδησι
Νά ἀγωνισθοῦμε
«γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστι τήν Ἁγία καί γιά τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία».
 Νά ἀγωνισθοῦμε  καί  νά διαφυλάξουμε, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, τήν Ἐθνική μας ἀκεραιότητα καί τήν ἀξιοπρέπειά μας.
  

    Εἶναι καιρός, νά ἀγωνισθοῦμε, γιά νά ξανακτίσουμε τήν Πατρίδα μας.
   
Ἐπιτρέψτε μου, παιδιά μου, νά σᾶς πῶ, ὅτι  μέ ἰαχές στά γήπεδα,
μέ τατουάζ στό σῶμα,
μέ σκουλαρίκια στά αὐτιά
καί χαλκάδες στή μύτη,
καί ὅπου ἀλλοῦ δέν φαντάζεται κανείς,
δέν κερδίζονται οἱ ἀγῶνες.

    Ἔφθασε ὁ καιρός νά πάψουμε νά παίζουμε τά παιχνίδια τῶν ἐχθρῶν τῆς πατρίδος μας.
     Ἔφθασε ὁ καιρός νά δώσουμε τή μάχη μέ τήν καρδιά μας, γιά νά ἀποτινάξουμε ἀπό τό σβέρκο μας τά τσιμπούρια καί τίς βδέλες, πού μᾶς ἀπομυζοῦν καί μεθύουν μέ τό αἷμα τῶν Ἁγίων, κουρελιάζουν τούς ἀθώους καί τούς ἀδυνάτους, ποδοπατοῦν τά ὅσια καί τά ἱερά,
 εὐτελίζουν τήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα.
    Ἔφθασε ὁ καιρός νά περιθωριοποιήσουμε ὅλους τούς δημοκόπους καί τούς καιροσκόπους, πού μᾶς ἐκμεταλεύονται, χωρίς ἴχνος ντροπῆς, καί νά δώσουμε τήν εὐκαιρία νά μᾶς κυβερνήσουν, ἄνθρωποι τίμιοι, πιστοί καί πατριῶτες.

    Δυστυχῶς δέν λείπουν οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι, οἱ Ὑποκριτές, μέ τούς πολλούς σταυρούς καί τίς πολλές μετάνοιες, πού μόνον ὁ Θεός ξέρει τί κρύβουν πίσω ἀπό τίς γραβάτες τους καί πίσω ἀπό τό λευκό κολλάρο.Τόσα χρόνια μᾶς κυβέρνησαν, καί προκοπή δέν εἴδαμε. Μόνο συμφορές καί δυστυχία. Γαντζώθηκαν ἐπάνω μας καί δέν θέλουν νά ξεκολήσουν.
   Καί ὄχι μόνον δέν ἔχουν φιλότιμο καί δέν φεύγουν μέ τό καλό, ἀλλά κηρύσσουν, μέ λυσσώδη μανία, τόν πόλεμο σέ κάθε τίμιο ἀγωνιστή, πού ἔχει ἀντίθετη γνώμη ἀπό τή δική τους καί τήν ἐκφράζει.
Ὅσοι θέλουν νά ἐλευθερώσουν τήν Πατρίδα ἀπό τους κηφῆνες, διώκονται, ὡς ἐγκληματίες, γιατί δέν φοροῦν γραβάτα, γιατί δέν γονατίζουν μπροστά στούς Ὀλιγάρχες τῆς Εὐρώπης, γιατί ἔχουν ψηλά τό κεφάλι καί δέν λένε Ναί σέ ὅλα, στούς λυμαιῶνες τῆς Πατρίδος μας.
    Ὁ νέος Πρωθυπουργός ξεκίνησε σωστά καί μέ ἑλληνική ἀξιοπρέπεια. Βρέθηκε ὅμως  παγιδευμένος ἀνάμεσα στή Σκύλλα καί τή Χάρυβδι. Καί πρέπει νά ἀναγνωρίσουμε ὅτι ἀντιμετώπισε θαρραλέα τό Μεφιστοφελῆ καί τήν Ὀχιά, ἀλλά καί τά ἄλλα τρωκτικά ἑνός ἀντιδημοκρατικοῦ Κατεστημένου. Προσπάθησε.
    Καί τώρα δίνει καί πάλι τό λόγο στόν κυρίαρχο ἑλληνικό Λαό. Μέχρις ἐδῶ πολύ σωστά.
 
Ἐμπρός, λοιπόν παιδιά τῶν Ἑλλήνων, ξυπνεῖστε. Ξεσηκωθῆτε, γιά νά δώσετε τή Μάχη, γιά τήν  ἀνοικοδόμησι τῆς Πατρίδος, κάτω ἀπό τό ἱερό μας Σύμβολον, κάτω ἀπό τή Γαλανόλευκη μέ τόν Τίμιο Σταυρό, πού κάποιος Γραικύλος, παχύδερμο, τόλμησε νά τήν ὀνομάσῃ «κουρελόπανο» .

 Ἡ Πατρίς κινδυνεύει. Νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών!
 
Καλῶ ὅλους τούς ἕλληνες καί τίς Ἑλληνίδες νά προσέλθουν καί νά ἀσκήσουν τό δικαίωμά τους  καί νά ψηφίσουν πιστούς Χριστιανούς καί Πατριῶτες. Δέν χάθηκαν οἱ καλοί, ὅσο κι' ἄν πολεμοῦνται.
Πιστούς Χριστιανούς καί Πατριῶτες.
    Ἔφθασε ὁ καιρός νά μείνουν ἔξω ἀπό τή Χώρα μας, στό περιθώριο, «εἰς τήν αὐλήν τήν  ἔξωθεν τοῦ ναοῦ»
(Ἀποκ. ια΄ 2), οἱ κηφῆνες καί τά τρωκτικά.

«Ἔξω οἱ κύνες καί οἱ φαρμακοί καί οἱ πόρνοι καί οἱ φονεῖς καί οἱ εἰδωλολάυτραι καί πᾶς ὁ φιλῶν καί ποιῶν ψεῦδος»
( Ἀποκ. κβ΄ 15).

ΛΑΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
«Ἔκβαλε ἔξω» τούς ὑποκριτές Φαρισαίους, τούς  ἐραστές τῆς Διαπλοκῆς καί τῆς Μίζας καί τούς ληστές μέ τό λευκό κολλάρο.  «Ἔκβαλε ἔξω» τούς Ὑλιστές, τούς ἀθέους, τούς ἀποδεδειγμένους καί δεδηλωμένους ἔχθρούς τῆς Πατρίδος.
     Ὁ Ἑλληνικός Λαός εἴμαστε  σέ ποσοστό 99% Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, πιστοί, καί ὀλιγόπιστοι, ἴσως καί ἀδιάφοροι καί χλιαροί, ἀλλά εἴμαστε ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Αὐτό δέν πρέπει νά τό ξεχνᾶμε. Δέν νοεῖται νά μᾶς κυβερνοῦν ψευτοχριστιανοί, προβατόσχημοι λύκοι, ἤ δεδηλωμένοι ἄθεοι.

Ἔφθασε ὁ καιρός νά βασιλεύσῃ ὁ Χριστός καί νά κυβερνήσουν τό Κράτος Πιστοί, μέ ὁδηγό τό Εὐαγγέλιο τῆς Αγάπης, τῆς Εἰρήνης καί τῆς Δικαιοσύνης. Ἔφθασε ὁ καιρός νά γίνῃ Πρᾶξι ἡ Ἀγάπη καί νά πραγματοποιηθῆ ἡ Κοινωνική Δικαιοσύνη, νά ἀνασάνη ὁ ἑλληνικός Λαός.

 

2 σχόλια:

Μας συγκινείτε και μας συναρπάζετε, Γέροντα, με τον ρωμαλέο ευαγγελικό λόγο σας, λόγο πίστεως και αγάπης και αληθείας και σωφρονισμού! (Β'Τιμ.α'7)
Μακάρι να εισακούσει ο Πανάγιος και Παντοκράτωρ Θεός τις οδυνηρές προσευχές μας και να μας χαρίσει ορθοφρονούντας Ηγέτες, αληθινούς Ηγέτες, να ποιμάνουν και να ποδηγετήσουν τον λαό μας, ο οποίος υπέφερε τα πάνδεινα τις τελευταίες δεκαετίες από λαοπλάνους, ψεύτες και υποκριτές.
Είπε κάποιος πολύ εύστοχα ότι μπροστά τους (και ειδικά μπροστά στους παγκόσμιους Τοκογλύφους και Παγκοσμιοκράτες) ο Αλ Καπόνε και ο Φραγκεστάϊν θα ήταν μικροπωλητές στην οδό Αθηνάς με τσατσάρες και φυστίκια..

Κρατούμε τα λάβαρα της ΕλληνΟρθοδόξου Παραδόσεως ψηλά.
Διακρίνουμε το Φως απο το σκοτάδι, την Αλήθεια από το ψεύδος, το Δίκαιο από την πλάνη και την πλεκτάνη.
Και προχωρούμε.
Στηρίζοντας ο ένας τον άλλον.
Και καταφεύγουμε την Παντάνασσα την Παναγία μας, την Σκέπη του ευσεβούς Έθνους και του πιστού λαού μας.
Υψώνουμε κραυγή ικεσίας προς τον Παντεπόπτη και Παντοκράτορα, ο Οποίος υποσχέθηκε ότι θα "αναλώσει", θα εξαφανίσει, "τω πνεύματι του στόματος Αυτού" (με ένα φύσημα) κάθε εναντία δύναμη..

Και ελπίζουμε.. Και προχωρούμε.
Από το σήμερα στο αύριο. Στην ιστορική πορεία μας.

Κατενώπιον Θεού του Ζώντος, του αγαπήσαντος ημάς "εις τέλος" (ύστατα) και τον Οποίον και εμείς αγαπήσαμε τελειωτικά και οριστικά και Τον ομολογούμε και Τον προσκυνούμε και Τον δοξάζουμε..

Εξαιρετικό και θεόπνευστο ευχαριστούμε θερμά.

Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015

Δεκαπενταύγουστος στο Εκκλησάκι μας!




 

 


Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Κοίμησις της Θεοτόκου


«Τῶν φιλοθέων φιλοθεοτέρα καί τῶν Ἁγίων ἁγιωτέρα»

  «Σκέπη τοῦ κόσμου, πλατυτέρα νεφέλης».
«Δούλη Κυρίου», ἀφοσιωμένη, ἡ ἁγνή καί ἄσπιλη Παρθένος, πιστή στόν ἕνα καί μόνον ἀληθινό Θεό, μελετᾷ μέρα καί νύκτά τό Νόμο Του καί τόν κάνῃ «πρᾶξι» τόσο, ὅσο κανείς ἄλλος ἄνθρωπος σ᾿ αὐτόν τόν κόσμο. Καί ἔτσι, δίκαια, ἀπεδείχθη πραγματικά ἁγνή, ἄμωμη, «κεχαριτωμένη»,  «μόνη ἐν γυναιξίν εὐλογημένη καί καλή».
   
   
http://1.bp.blogspot.com/-pMUJLd47zEE/VcCIK4djMTI/AAAAAAAAAh4/bdQPH_A2Q7g/s1600/normal_IC057.jpg
Κατά λόγον δικαιοσύνης καταξιώθηκε νά λάβῃ ὅλες τίς δωρεές καί τίς Χάριτες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί νά συνδέσῃ αἰώνια τόν ἑαυτόν της, μέ τόν Θεόν καί τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.
    Ἐκπροσώπησε ἄξια τό ἀνθρώπινον Γένος. Πρόσφερε στό Θεό, μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τήν ἀνθρώπινη σάρκα, καθαρή καί πάναγνη. Ἔγινε «τό σκήνωμα» τοῦ Λόγου, «φωτός κατοικητήριον», ὁ πανάμωμος Ναός Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου. Ἀπόθεσε τόν ἑαυτόν της στά Χέρια τοῦ Θεοῦ,  καί ἔτσι ὁ Κύριος πραγματοποίησε, τό προαιώνιον, πάνσοφον, σχέδιόν Του, γιά τή σωτηρία μας καί «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν. α´ 14).
    http://4.bp.blogspot.com/-S38yKZ2zUbQ/VcCQTXtzeKI/AAAAAAAAAiY/x4sRT-L8xRc/s1600/Panagia_3.jpgἩ ταπεινή Κόρη τῆς Ναζαρέτ ἔγινε ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου καί Μητέρα ὅλων μας. Μᾶς περιβάλλει μέ στοργή καί τρυφερότητα. Μᾶς σκεπάζει μέ τή Χάρι της.
Σέ καθε δύσκολη στιγμή προστρέχουμε στή σκέπη της, καί κανείς πιστός, μέχρι σήμερα, δέν ἔφυγε ντροπιασμένος ἀπό κοντά της. Κάτω ἀπό τή Σκέπη της βρίσκουμε παρηγοριά .Εἶναι τό καταφύγιόν μας.
Ζητοῦμε τή Χάρι της καί παίρνουμε «τό δώρημα» πρός τό συμφέρον τῆς αἰτήσεως.
    http://3.bp.blogspot.com/-Kxk_VqshIBg/VcGbPQNwR3I/AAAAAAAAAjc/QF8SZl7TxJo/s1600/PanagiaEleousa.jpg Χάρις εἰς τήν θερμήν της πίστιν, τή γνήσια ἀγάπη της και τίς ὑπέροχες ἀρετές της, ἀναδείχθηκε «ὑψηλοτέρα τῶν οὐρανῶν καί καθαρωτέρα λαμπηδόνων ἡλιακῶν, τιμιωτέρα τῶν Χερουβείμ καί ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ. Τῶν φιλοθέων φιλοθεοτέρα καί τῶν Ἁγίων ἁγιωτέρα». Παναγία.

     Συμβολίζει τήν μίαν, ἁγίαν καί ἄμωμον Ἐκκλησίαν. Ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος  λέγει ὅτι ἡ Παρθένος εἶναι «τύπος τῆς Ἐκκλησίας: «Virgo quia est Ecclesiae typus».

    
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς λέγει ὅτι «ἡ Παναγία ὑπῆρξε ὑπέρτερη ὄχι μόνον ἀπό κάθε μολυσμό τῆς σαρκός, ἀλλ᾿ ἀνώτερη καί ἀπό αὐτούς τούς μολύνοντες λογισμούς».
   Ἡ Παρθένος εἶναι τό «μέγα σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ», «ἡ περιβεβλημένη τόν Ἥλιον Γυνή» (Ἀποκ.ιβ΄1), ἡ ὁποία «ἔτεκε υἱόν ἄρρενα, ὅς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τά ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ» (Ἀποκ. ιβ΄1-6).
   Εἶναι ἡ Γυναῖκα ἐκείνη, πού τό σπέρμα της συντρίβει τήν κεφαλή τοῦ ἀρχεκάκου Ὄφεως (Γενέσ. γ΄ 15). Εἶναι ἡ ἀληθινή «κιβωτός τῆς Διαθήκης» (Ἐξοδ.25,9ἑξ.),  «ἡ Πύλη ἡ κατά ἀνατολάς κεκλεισμένη» (Ἰεζεκ.44,1), «ἡ ράβδος τοῦ Ἀαρών ἡ βλαστήσασα» (Ἀριθμ.17,23). Εἶναι ἡ Κλίμακα, πού μᾶς ἀνεβάζει ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό. Εἶναι ἡ Σκέπη τοῦ κόσμου ἡ πλατυτέρα νεφέλης.
    Ἡ Παρθένος, λέγει ὁ Εἰρηναῖος, εἶναι ἡ αἰτία τῆς σωτηρίας, γιά ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινον Γένος.
    Εἶναι «τό σεπτόν κειμήλιον πάσης τῆς Οἰκουμένης», «τιμιωτέρα πάσης κτίσεως».
    Ἡ πάναγνη Παρθένος, σάν ἄνθρωπος ἐκοιμήθη, ὅταν ὁ Χριστός καί Θεός μας θέλησε νά τήν παραλάβῃ κοντά Του στά οὐράνια. Παρέδωσε τήν παναγίαν της ψυχήν στά ἄχραντα Χέρια τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ της. «Μηδέν οὖν ἐπί τούτῳ θορυβηθείς», λέγει ὀ Συναξαριστής, «ἀλλά μετ᾿ εὐφροσύνης δέξαι τόν λόγον, καί γάρ πρός ἀθάνατον ἔρχῃ ζωήν». Διότι, ὅπως τονίζῃ ὁ ὑμνῳδός τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν Θεοτόκον, τήν Μητέρα τῆς Ζωῆς, «τάφος καί νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν, ὡς γάρ ζωῆς Μητέρα, πρός τήν ζωήν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον».    
http://3.bp.blogspot.com/-cdQC4K8TkZI/VcDV19iMZDI/AAAAAAAAAjE/D1kA_ksBe68/s1600/normal_agioi%252520pantes.jpg   Ἀνέβη καί ἐκάθισε στά δεξιά τοῦ Σωτῆρος, μέ τό ἀπαφθαρτισμένο σῶμα της νά δέεται αἰώνια καί νά σκεπάζῃ μέ τή Χάρι της ὅλους μας.
   Ὁ Προφήτης Δαβίδ προφήτευσε τή μετάστασί της λέγοντας «Ἰδού ἡ Βασίλισσα παρέστη ἐκ δεξιῶν Σου ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη, πεποικιλμένη» (Ψαλμ. 44,10).  
   Ὅλοι οἱ πιστοί κάτω ἀπό τή σκέπη καί τήν προστασία της νοιώθουμε τήν ἀνάγκη νά τήν ἐγκωμιάσουμε. Ἀλλά ποιός μπορεῖ νά τήν ἐγκωμιάσῃ ὅπως τῆς ταιριάζῃ. Ὅλοι μένουν ἄφωνοι μπροστά στό κάλλος τῶν ἀρετῶν της, Ἄγγελοι καί Ἀρχάγγελοι, Προφῆτες καί Ὁμολογητές τῆς Πίστεως μένουν ἄφωνοι μπροστά στή Μεγαλόχαρη.
   Ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου λέγει :
«Καί τίς ἱκανός τοιοῦτον φράσαι μυστήριον; Ποῖον δέ φθέγξασθαι στόμα,ποία δέ γλῶσσα λαλῆσαι περί τῆς μεγαλωνύμου Θεοτόκου τῆς μητρός τοῦ Κυρίου; Αὕτη γάρ καί τάς τῶν οὐρανῶν δυνάμεις ἐξένισε»
   Ὁ θεόπνευστος ὑμνῳδός τῆς Ἐκκλησίας περιγράφει τό θαυμασμό, τήν ἀπορία καί τήν ἔκπληξι τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ ἐνώπιόν της καί λέγει:
   «Τήν ὡραιότητα τῆς Παρθενίας σου καί τό ὑπέρλαμπρον τό τῆς ἁγνείας σου, ὁ Γαβριήλ καταπλαγείς, ἐβόα σοι, Θεοτόκε· Ποῖόν σοι ἐγκώμιον προσαγάγω ἐπάξιον· τί δέ ὀνομάσω σε; ἀπορῶ καί ἐξίσταμαι· διο, ὡς προσετάγην, βοῶ σοι· Χαῖρε, ἡ κεχαριτωμένη».
   Παναγιά μου, Μεγαλόχαρη, δέν εἴμαστε ἄξιοι νά σέ ἐγκωμιάσουμε ὅπως σοῦ ταιριάζει. Δέξου τά ψελλίσματα τῶν νηπίων τέκνων σου. Εἶσαι ἡ μόνη μας ἐλπίδα καί ἡ μόνη μας παρηγοριά. Δέξου τά δάκρυα τῶν πονεμένων σου παιδιῶν.

Κάτω ἀπό τό Σταυρό τοῦ Υἱοῦ Σου ἔζησες τόν Πόνο καί μπορεῖς, Παναγιά μου, νά νοιώσης, καλλίτερα ἀπό ὅλους καί τό δικό μας πόνο καί τόν πόνο τοῦ Γένους μας.

 Παναγιά μου, ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας, ὑποφέρουμε. Καταποντιζόμαστε.
  Ναί. Ἐξ αἰτίας τῆς ἀπομακρύνσεώς μας ἀπό τόν Λυτρωτή, χανόμαστε «ἐν γῇ ἐρήμῳ καί ἀβάτῳ καί ἀνύδρῳ».

http://4.bp.blogspot.com/-pJemdIg492g/VcHgh5RYDQI/AAAAAAAAAkE/2vjQRcamtLY/s1600/panagia2.jpgΠολλές φορές σέ πικραίνουμε, Παναγιά μου, μέ τά καμώματά μας. Ἐξ αἰτίας τῆς κακῆς μας συμπεριφορᾶς, δακρύζουν ἀκόμη καί οἱ Εἰκόνες σου. Συγχώρησέ μας, Μητέρα...
  
 Πρόφθασε, Μεγαλόχαρη καί λύτρωσε, ὅπως πάντοτε, τό Λαό σου, ἀπό τούς φανερούς καί τούς ἀφανεῖς ἐχθρούς, πού, μέ λυσσώδη μανία, προσπαθοῦν νά μᾶς διαλύσουν καί νά μᾶς ἐξαφανίσουν.

  
Σκέπασε μέ τή Χάρι σου, τούς ἀναξίους δούλους σου. Βοήθησέ μας νά μένουμε ἀμετακίνητοι στήν Πίστι, νά ἐγκολπωθοῦμε τό Εὐαγγέλιον τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

http://3.bp.blogspot.com/-AWg4GMiFUxQ/VcHALqxUkPI/AAAAAAAAAjo/XRdzkdvloEs/s1600/imagesCADVNCGZ.jpgΠαναγιά μου, εἶσαι ἡ Μητέρα μας. Σέ ἔχουμε στήν καρδιά μας. Ἔχουμε τή συναίσθησι, ὅτι δέν ἀξίζουμε τή χάρι σου. Πολλές φορές, κάθε μέρα, σέ πικραίνουμε. Ἀλλά ποῦ ἀλλοῦ ἔχουμε νά καταφύγουμε; Ποῦ ἀλλοῦ μποροῦμε νά βροῦμε παρηγοριά καί ἀνάπαυσι;
Μόνον κοντά σου κουρνιάζουμε καί βρίσκουμε γλυκειά παρηγοριά...
Πουθενά ἀλλοῦ. Ὀφείλω νά ὁμολογήσω καί νά τό διακηρύξω σέ ὅλους, πώς ἅν  ὑπάρχω στη ζωή καί, ἄν ὑπηρετῶ τό ἱερό Θυσιαστήριον πενήντα πέντε καί πλέον ἔτη, αὐτό τό ὀφείλω στή Χάρι Σου, στή δική σου προστασία καί  στοργική βοήθεια.
Ποιός μέ ἔσωσε ἀπό τόν κακοήθη ὄγκο στό στόμα; Ποιός μοῦ ἔδωσε πιστοποιητικόν καλοηθείας; Ποιός ἄλλος, ἐκτός ἀπό Σένα, Πανάχραντε, μοῦ ἔδωσε τή Χάρι,νά μπορῶ νά κηρύττω τό λόγο τοῦ Θεοῦ μου, τόσα χρόνια; Πῶς μπορῶ νά σιωπήσω καί νά μή διακηρύττω τό Θαῦμα τῆς Εὐσπλαγχνίας σου;
Σ' εὐχαριστῶ, Παναγιά μου. Εἶσαι ἡ πιό γνήσια καί στοργική Μητέρα. Εἶσαι τῶν θλιβομένων ἡ Χαρά, Χριστιανῶν ἡ προστάτις, ἡ σκέπη καί ἡ μόνη καταφυγή τῶν πιστῶν.
 
   Σέ Σένα προσφεύγουμε, Μητέρα...
Μέ δάκρυα μετανοίας σέ παρακαλοῦμε.
Λυπήσου μας καί σῶσε μας ἀπό τούς ἐχθρούς μας, φανερούς καί ἀφανεῖς,
ἐσωτερικούς καί ἐξωτερικούς.
 
 Μά πιό πολύ, Μεγαλόχαρη, προστάτευσέ μας ἀπό ὅλους αὐτούς τούς Χλευαστές, τούς ἐμπαῖκτες, πού μᾶς κάνουνε τούς φίλους, ἐνῶ, στήν πραγματικότητα, εἶναι  φίδια, γεννήματα ἐχιδνῶν.
 Μή ἐπιτρέψῃς τήν ἀδικίαν. Τό συμφέρον ποίησον.

Παναγιά μου, δέξου τήν δέησίν μου καί, τῇ μητρικῇ σου παρρησίᾳ χρωμένη,
δυσώπησον τόν Υἱόν σου καί Θεόν ἡμῶν, νά γίνῃ σέ ὅλους μας ἔλεος...Ἔλεος ζητοῦμε, Παναγιά μου, ἔλεος...

Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, ὡς ἔχουσα παρρησίαν, ἱκέτευε τόν Υἱόν σου καί Θεόν, ὑπέρ ἡμῶν τῶν νηπίων τέκνων σου. Ἀμήν.

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

Πρόγραμμα Αυγούστου