ὁδ.Τσόχα 39 - Ἀμπελόκηποι Μετόχιον τῆς Ἱ.Μονῆς Πετράκη

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Υπάρχουν άθεοι;;

Ὑπάρχουν ἄθεοι σήμερα ;

Μόνον ἕνας ἄμυαλος,
                       ἕνας Παράφρων ἀρνεῖται τόν Θεόν.
         «Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ  ἔστι Θεός» (Ψαλμ ιγ΄ 1)
 
       Δέν ξεστόμισε τό βλάσφημο αὐτό λόγο, ἀλλά σκέφθηκε μέσα του, διαλογίσθηκε ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός καί ὁ λογισμός του αὐτός ρύθμιζε  τή συμπεριφορά του ἔναντι τῶν ἄλλων . Εἶναι φανερόν ὅτι ἡ ἄρνησις τοῦ Θεοῦ ὁδηγεῖ  τόν ἄνθρωπο σέ κάθε πονηρία, σέ κάθε κακό.Διότι τό νά νομίζει κανείς ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός καί ὅτι τό πᾶν δημιουργήθκε αὐθορμήτως,  ἀφ'ἑαυτοῦ, ἄνευ αἰτίας, ἐκ τύχης,(ἤτοι ἡ ἀθεΐα), λένε οἱ Πατέρες, εἶναι ἡ ἀρχή πάσης ἀκολασίας  καί παρανόμου πράξεως .
        Εἶναι φανερόν ὅτι ὁ ἄφρων ἄνθρωπος, ἀρνούμενος τήν ὕπαρξιν τοῦ θεοῦ, γίνεται χειρότερος  καί ἀπό τά ἀναίσθητα κτίσματα. Ὁ Προφήτης Ἡσαΐας λέγει ὅτι « τά γαϊδούρια καί τά βόδια ἀναγνωρίζουν τό Δημιουργό τους, τόν Εὐεργέτη τους καί Τόν εὐγνωμονοῦν, ἐνῷ ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, οἱ ἄμυαλοι ἄνθρωποι, πού τόσο εὐεργετήθηκαν ἀπό Αὐτόν, δέν Τόν ἀναγνωρίζουν,δέν καταλαβαίνουν, οἱ ἄμυαλοι,  τήν τιμή καί τίς ἄπειρες εὐεργεσίες Του, Τόν ἀρνοῦνται καί Τόν βλασφημοῦν , μέ τά λόγια καί τά ἔργα τους( πρβλ.Ἡσ. α΄ 3).Καί στή συνέχεια ὁ Προφήτης ταλανίζει, ἐλεεινολογεῖ τόν ἀνόητο καί ἀχάριστο Λαό(Ἡσ. α΄ 4-6).
     Ὀ Θεός, ὅμως, ὁ Ἕνας καί Μόνος Ἀληθινός ,ὁ Τριαδικός Θεός, ἡ Πανσθενουργός καί σοφή Πανταιτία,ὁ Πάνσοφος Δημιουργός καί Κτίστης τῶν ἁπάντων, ὁ Πάνάγαθος καί Παντοδύναμος, ἡ Πηγή τῆς Ζωῆς καί τῆς Ἀθανασίας,Αὐτός ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ μόνος πάντων αἴτιος, ὁ πάντῃ ἄρρητος, ὁ ὅλως ἀνέκφραστος, ὁ ἀεί Ὥν, ὡς ἄπειρη Ἀγάπη, παρακολουθεῖ, σάν στοργικός Πατέρας,  ὅλους μας, καί τούς ἀθέους, οἱ ὁποῖοι κατάφορα Τόν ἀρνοῦνται ,καί δίδει σέ ὅλους «καιρόν μετανοίας».
   «Ὁ Ὤν καί ὁ Ἦν καί ὁ Ἐρχόμενος , ὁ Παντοκράτωρ»(Ἐξόδ. γ΄ 14.Ἀποκ. α΄ 4, 8) μακροθυμεῖ. Γνωρίζει ὁ Πάνσοφος, ὅτι ὁ ἀνθρώπινος νοῦς δέν μπορεῖ νά συλλάβῃ, νά κατανοήσῃ τό ὑπέρτατον  Ὄν, τόν ἀόρατον, τόν ἀπερινόητον Θεόν καί συγκαταβαίνει καί ἀποκαλύπτει στόν ἄνθρωπον ὅ,τι μπορεῖ νά κατανοήσῃ.
     Ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπολύτως ἀπρόσιτος καί ἀπροσπέλαστος.Εἶναι ὑπέρ λόγον καί ἔννοιαν. Ὑπερβαίνει τή νοητική ἱκανότητα τοῦ ἀνθρώπου.Πολλῷ δέ μᾶλλον ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀρνεῖται τόν Θεόν, δέν εἶναι καθαρός,   ζῆ ἀκόλαστον βίον καί ἀνερυθριάστως παραβαίνει τάς Ἐντολάς τοῦ Θεοῦ.
     Εἶναι αὐτονόητον ὅτι   ὁ Θεός , ὡς Ἀγαθός καί μεταδοτικός τοῦ ἀγαθοῦ ἀποκαλύπτεται κυρίως στούς καθαρούς τῇ καρδίᾳ, ἀλλά καί σέ κάθε ἄνθρωπον καί εἰς τούς ἀρνητές. Ἀποκαλύπτεται δέ μέ τά ἔργα τῆς Δημιουργίας Του,  ἀλλά κυρίως  διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ Του.Διότι «θέλει πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»(Α΄Τιμοθ. β΄4).
     Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ἀναφέρει ὅτι «Θεόν οὐδείς ἑώρακε πώποτε· ὁ Μονογενής Υἱός ὁ ὤν εἰς τόν κόλπον τοῦ Πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο»(Ἰωάν. α΄ 18).
    Στόν καθένα ἀποκαλύπτεται ἀνάλογα μέ τήν Πίστιν καί τήν καθαρότητα τῆς καρδίας, κυρίως δέ ἀνάλογα με τήν γνήσια ἀγάπη. Καί εἶναι αὐτονόητον ὅτι οἱ ἄθεοι, οἱ ἀρνητές τοῦ Θεοῦ , ἐμπεπηγμένοι « εἰς ἰλύν βυθοῦ», ἀποκρούουν τήν Χάριν.
      Θά πρέπει νά σημειώσω ἐδῶ ὅτι ὁ ἄμυαλος καί ἀμαθής, ἀρνούμενος τήν ὕπαρξι τοῦ Θεοῦ, διά τῆς ἀρνήσεως ἀποδεικνύει ὅτι δέν ἔχει ἐπαφήν μέ τήν πραγματικότητα, εἶναι πράγματι σχιζοφρενής. Ἀρνεῖται τήν ὑπερτάτη πραγματικότητα, ἀρνεῖται τήν ὄντως Ζωήν, ἀρνεῖται τό Φῶς, ἀγαπᾶ τό σκοτάδι καί ὀδεύει ὁλοταχῶς,  δια τῆς ἀρνήσεως, εἰς τήν ἄβυσσον τῆς αἰώνιας Ὀδύνης.
      Οἱ ἄθεοι ἀρνοῦνται  καί μισοῦν τό Φῶς καί διώκουν  συνειδητά τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἀναστάσεως, τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Φωτός. Διότι
«πᾶς ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τό φῶς καί οὐκ ἔρχεται πρός τό Φῶς, ἵνα μή ἐλεγχθῇ τά ἔργα αὐτοῦ»(Ἰωάν. γ΄ 20).
      Ἀλλά ὁ Χριστός δέν ἦλθε νά καλέσῃ δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν(πρβλ.Ματθ.θ΄ 13.Μάρκ. β΄ 17. Λουκ. ε΄ 32).
«Συνίστησι δέ τήν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστός ὑπέρ ἡμῶν ἀπέθανε» (Ρωμ. ε΄ 8)
   Ὅμως οἱ ἄμυαλοι, οἱ ἀξιολύπητοι παράφρονες, παρά τήν ἄφατη τοῦ Θεοῦ συγκατάβασι δέν συνειδητοποιοῦν τήν ἀφροσύνη τους. 
                           Ἐμμένουν στήν ἄρνησι.
                           Δέν θέλουν νά γνωρίσουν τήν Ἀλήθεια
                           καί νά λυτρωθοῦν.
                           Ζοῦν , οἱ δυστυχεῖς, μέ παραμύθια
                           τῆς νοσηρῆς τους φαντασίας.
                            Καθώς ὁ Παῦλος λέγει(Ρωμ. α΄ 22-23) :
                           «Φάσκοντες εἶναι σοφοί ἐμωράνθησαν,
                            καί ἥλλαξαν τήν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ
                            ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου
                            καί πετεινῶν καί τετραπόδων καί ἑρπετῶν».
                            Οἱ δύσμοιροι ὑποφέρουν «ἐμπεπηγμένοι
                            εἰς ἰλύν βυθοῦ», πεπλανημένοι.
                           
                            Ἀνεξίκακε καί Μακρόθυμε Κύριε,
                            Χωρίς Ἐσένα, «τόν ἄρτο τῆς Ζωῆς»,
                            εἶν'  ἡ ψυχή μας ἄδεια.
                            Ἀπέραντο εἶναι τό κενό,  καί δέν
                            γεμίζει, μέ ψευδοαναπληρώσεις.
                            Ἡ λάσπη ποτέ πνεῦμα δέν γίνεται.
                             Παραμένει λάσπη, πού μᾶς πνίγει.
                             Κι' οἱ ἄθεοι, ψυχές κι' αὐτοί ἰσχνές,
                             ἀτροφικές ψυχές, παιδιά τῆς Ἀφροσύνης,
                             μακρυά Σου,Πολυεύσπλαγχνε, σίγουρα
                             ὀδυνῶνται, μέ τήν κακή τους θέλησι,
                             μένουν κατάκοιτοι στή Χώρα τοῦ θανάτου.

                             Κύριε,
                             Ἀπό προσωπική μου πεῖρα γνωρίζω καλά
                             τήν ἀνέκφραστη Χαρά,
                             πού χαρίζει σέ ὅλους μας,
                             ἡ αἴσθησις τῆς ζωντανῆς Σου
                             Παρουσίας στήν ἄχαρη ζωή μας.  
                             Σέ αὐτήν ἐδῶ τήν κοιλάδα τοῦ Κλαυθμῶνος,
                             σέ  αὐτήν ἐδῶ τή Βαβυλῶνα, βλέπω
                             νά στεροῦνται τή Χαρά τῆς Παρουσίας Σου,
                             ὅλοι, ὅσοι Σέ ἀρνοῦνται, ἄθεοι, ὑλιστές,
                             Αἱρετικοί κι'  ἄλλοι δυστυχεῖς πεπλανημένοι,
                             καί πίκρα ἀπερίγραπτη γεμίζει τήν ψυχή μου.
            
                             Κύριε, Πολυέλεε,
                             Ζητῶ τό ἔλεός Σου.
                             Σύ ,πού Σταυρώθηκες, γιά μᾶς,
                             τούς παραστρατημένους, λυπήσου
                             κι' ἐλευθέρωσε ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας
                             τοῦ Διαβόλου, ὅλους τούς ἄμυαλους
                             τῆς γῆς ...
                              Κάμε νά ἡμερέψουν καί τἀνήμερα θηρία 
                              ὅλοι οἱ ἀνεγκέφαλοι,νά βάλουνε μυαλό,
                              νά ἐπιστρέψουνε στήν Πατρική Ἑστία,
                              μαζί μας νά χαίρωνται τήν ἀνεκλάλητη
                              Χαρά τῆς ζωντανῆς σου Παρουσίας.Ἀμήν.     

                      

                          
  

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Πρώτη Γεν.Συνέλευση Συλλόγου

Μετά από πολλές, παραπολλές, γραφειοκρατικές διατυπώσεις, πραγματοποιήθηκε απόψε στις 8 μμ η πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου "Αγ.Πάντες Ομολογηταί".
Όλα διεξήχθησαν ομαλά, με την συμπαράσταση και της νομικού συμβούλου κας Μαρίας Λουκοπούλου, και ανεδείχθη το πρώτο Διοικ.Συμβούλιο του Συλλόγου μαζί με την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Ας ευχηθούμε, να ευοδωθεί κατά πάντα η προσπάθεια και ο στόχος τους, για την υποστήριξη της λειτουργικότητος του Ιερού Μετοχίου.

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Συμβουλή στα Κόμματα

«σοφή συστασι τοῦ Μακαριωτάτου στά κόμματα»

«Τά κόμματα χρειάζεται νά ξεκαθαρίσουν τή θέση τους ἀπέναντι τῆς Ἐκκλησίας».

   Πραγματικά εἶναι σοφή ἡ σύστασις τοῦ Μακαριωτάτου στά Κόμματα. Ὁ Μακαριώτατος διακρίνεται γιά τή νηφαλιότητά του, τήν καθαρότητα καί ἁγνότητα τῶν λόγων του καί τά κηρύγματά του εἶναι πάντοτε πολύ ἐποικοδομητικά. Εἶναι ὁ 'Αρχιεπίσκοπος τῶν ἔργων, γιά τήν ἀνακούφισι τῶν ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν. 'Αποφεύγει τά πολλά λόγια.
   Σήμερα ὅμως  διαπιστώνουμε ὅτι ὑπάρχουν μερικοί
παρείσακτοι,ψευδάδελφοι, Γραικύλοι, πού τό παίζουν προοδευτικοί, οἱ ὁποῖοι σέ συνεργασία μέ τους ἐχθρούς τῆς Πατρίδος μας, προσπαθοῦν, μέ λυσσώδη μανία καί μέ δόλια μέσα,  νά ἀφανίσουν τόν "Ελληνισμό καί τήν Ὀρθοδοξία.

     Καί εἶναι καιρός νά ξυπνίσῃ ὀ Ὀρθόδοξος Ἑλληνικός Λαός καί νά συνειδητοποιήσῃ τόν κίνδυνον,πού διατρέχει σήμερα ἡ Πατρίδα μας ἡ ὁποία βάλλεται ἀπό ἐσωτερικούς , ἀνεγκέφαλους Γραικύλους καί ἀπό ἐξωτερικούς ἐχθρούς,γιά νά μᾶς ἀφανίσουν.
     Ποιοί εἶναι αὐτοί, πού προσπαθοῦν νά γκρεμίσουν ἐκ θεμελίων τήν Πατρίδα μας;
      Ποιοί προσπαθοῦν νά ξεριζώσουν μέσα ἀπό τήν Ψυχή τῶν Ἑλλήνων καί μάλιστα τῶν Παιδιῶν τήν Πίστι στό Χριστό καί τήν Ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα ;
      Ποιοί  καί γιατί ζητοῦν τό Χωρισμό τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό Κράτος ;
     
       Μέ λύπη μου διαπιστώνω ὅτι ὑπάρχει δυστυχῶς, ἀνάμεσά μας  μιά μικρή μερίδα ὑλιστῶν καί ἀθέων,πού τό παιζουν  ἄθεοι καί δῆθεν προοδευτικοί, ἐνῷ στήν πραγματικότητα εἶναι ἐραστές τῆς ΑΣΥΔΟΣΙΑΣ, πού μέ κάθε τρόπο προσβάλλουν τή Δημοκρατία καί παραβιάζουν βάναυσα τήν 'Ελευθερία τῶν Ἑλλήνων,βεβυλώνουν τά Ὅσια καί τά Ἱερά τῆς Φυλῆς.
    Κατάφεραν οἱ ἄθεοι
   Νά άφαιρέσουν τό Σταυρό ἀπό τό κοντάρι τῆς Γαλανόλευκης,  καί μάλιστα βρέθηκε ἕνα «παχύδερμο»,πού τόλμησε καί ἀποκάλεσε τό ἱερό, τό ἐθνικό μας Σύμβολο,  «κουρελόπανο» καί δέν βρέθηκε κανείς νά  τόν βάλλει στή θέσι του. Κατάφεραν ἐπίσης οἱ ἄθεοι, ἐχθροί τῆς Πατρίδος,
   Νἀ καταργήσουν τήν πρωϊνή Προσευχή στά Σχολεῖα
   Νά πετάξουν , σάν ἅλλοι Είκονομάχοι, τήν ἄχραντη Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἀπό τίς Αἴθουσες τῶν Δικαστηρίων, ἀπό τήν Αἴθουσα τῃς Βουλῆς, ἀπό τίς Αἴθουσες διδασκαλίας τῶν Σχολείων καί προσπαθοῦν ἀνερυθρίαστα καί μέ δόλια μέσα
   Νά καταργήσουν τά Μαθήματα τῶν  ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καί τῶν Θρησκευτικῶν ,τά μόνα δηλαδή Μαθήματα, πού βοηθοῦν τά Παιδιά μας νά γίνουν χρηστοί πολῖτες, καλοί κἀγαθοί, ἐνῷ συγχρόνως ἀφήνουν καί διακινοῦνται τά Ναρκωτικά ἀκόμη καί σαὐτά τά Δημοτικά Σχολεῖα.
 Ποῦ στοχεύουν ὅλα αὐτά; Καί τί ἅλλο πρέπει νά μᾶς συμβῆ   , γιά νά ξυπνήσουμε καί νά φυλάξουμε τά παιδιά μας καί τήν Πατρίδα μας ἀπό τόν ἀφανισμό ;
Πῶς νά χαρακτηρίσω τήν ἀδιαφορία μας αὐτή; Ἀναλγησία ἤ Πώρωσι; Ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεήσῃ καί νά μᾶς φωτίσῃ νά σταθοῦμε σωστά καί νά παλαίψουμε μέ  τούς Σκορπιούς καί τίς Ὀχιές. 
   
Φύλακες γρηγορεῖτε ! «Νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών!»
     
    Παρακαλῶ τόν Μακαριώτατο ,μέ τό γλυκό του λόγο, νά σημάνῃ συναγερμό καί νά καλέσῃ τόν "Ελληνικό Λαό σέ ἐγρήγορσι.

Ἡ Πατρίς κινδυνεύει. Τά γεννήματα τῶν ἐχιδνῶν πολλαπλασιάζονται !
Φύλακες γρηγορεῖτε! «Νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών !»

   Εἶναι καιρός  νά στυλωθοῦμε στά πόδια μας. Νά ἑτοιμασθοῦμε καί πάλιν νά δώσουμε τή Μάχη, γιά νά προστατεύσουμε τήν Πατρίδα μας ἀπό τή διάλυσι στήν ὁποίαν μᾶς ὁδηγοῦν οἱ σκοτεινές Δυνάμεις.

  Καί καλόν θά εἶναι ὅλοι μας νά μετρᾶμε τά λόγια μας ὅταν ἀναφερωμαστε σέ θέματα ὅπως εἷναι οἱ σχέσεις 'Εκκλησίας καί Πολιτείας. Ἡ Ἱστορία ἔχει νά μᾶς διδάξῃ πολλά καί «ὄλβιος ὅστις τῆς Ἱστορίας ἔσχεν μάθησιν». Καί μάλιστα ἡ ἔνδοξη Ἑλληνική  Ἱστορία, γραμμένη μέ τό αἷμα τῶν προγόνων μας εἶναι μεγάλος Δάσκαλος στή ζωή μας(Historia magistra vitae).
     Ἄν μελετήσουμε μέ προσοχή  τήν Ἰστορία μας ,θά μάθουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία, μέ θυσίες, κράτησε τό Γένος ζωντανό  400 ὁλόκληρα χρόνια σκληρῆς δουλείας.
     Ἡ Ἐκκλησια, καθόλη τή διάρκεια τῆς ἐπάρατης δουλείας,
καλλιεργοῦσε στίς ψυχές τῶν σκλαβομένων τή λαχτάρα, γιά τή Λευτεριά καί προετοίμαζε τήν Ἀνάστασι τοῦ Γένους.

    Καί ὅταν ἦλθε ἡ εὐλογημένη ὥρα...ὅταν ὁ Θεός ἔβαλε τήν ὑπογραφή Του , ἡ Ἐκκλησία εὐλόγησε τό Λαβαρο καί κήρυξε τήν Ἐπανάστασι στό ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου Τριάδος καί βροντοφώναξε :Ἐλευθερία ἤ Θάνατος.
  

 Μέ πρωτοπόρους τούς καλογέρους καί τούς Δεσποτάδες καί τούς Παπάδες της ἡγήθηκε στόν ἀγῶνα καί πολέμησε μέ αὐτοθυσία,
              «Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστι τήν Ἁγία
                καί γιά τῆς Πατρίδος τήνἘλευθερία».
Ἡ Ἐκκλησία ἔλυωσε τά καντίλια καί τά ἀφιερώματα καί τά Εὐαγγέλια καί τά ἔκανε βόλια, γιά τόν ἀγῶνα.
    
 Τά Μοναστήρια καί οἱ Ἐκκλησιές ἔγιναν νοσοκομεῖα καί περιέθαλπαν τούς λαβωμένους ἀγωνιστές καί τούς θεράπαυαν.
   Ἡ Ἑκκλησία μας στήριξε τό βασανισμένο Γένος μας καί τό βοήθησε νά σταθῆ ὄρθιο καί νά νικήσῃ τό μεγάλο ἐχθρό.
Στήν Ἐκκλησία καί στόν ἱερό Κλῆρο ὀφείλουμε ἐν πολλοῖς 
 τή Λευτεριά μας. Κι'αὐτό δέν πρέπει νά τό ξεχνᾶμε.
    Ἡ  Ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ Ἑλληνικός Λαός εἶναι ζυμωμένος μέ τήν Πίστι στό Χριστό καί ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ ψυχή τῆς          Ρωμιοσύνης.
 Ὅσοι ζητοῦν τό χωρισμό Ἐκκλησίας καί Κράτους  ζητοῦν
νά ξεριζώσουν τήν ψυχή τῶν Ἑλλήνων, νά διαλύσουν τήν Πατρίδα μας ,νά τήν ἀποδυναμώσουν τελείως, νά τήν ἐξαφανίσουν ἀπό τό Χάρτη. Αὐτή ἡ τρελή ἰδέα ἐξυπηρετεῖ τίς Δυνάμεις,πού θέλουν τόν ἀφανισμό μας.
   
 Ὅσοι τό παίζουν ἄθεοι, ὑλιστές καί ψευτοπροοδευτικοί, στήν πραγματικότητα εἶναι σκοταδιστές καί εἶναι ἀνεγκέφαλοι εἶναι πληρωμένοι Γραικύλοι, 'Εφιάλτες, προδότες.
     Εἶναι καιρός να φυλάξουμε τήν Πίστι μας ὥς κόρην ὀφθαλμοῦ.
Νά φυλάξουμε τίς Παραδόσεις μας, τά Ἱερά μας Σύμβολα ,τίς Ἀρχές καί τά Ἰδανικά τῆς Ρωμιοσύνης, Ὅλα,ὅσα μᾶς ἀνέδειξαν κοιτίδα τοῦ Πολιτισμοῦ καί Φῶς τοῦ κόσμου.
   Εἶναι καιρός νά ξυπνήσουμε, πρίν νά εἶναι πολύ ἀργά,
καί  νά κλείσουμε βαθειά μές στήν καρδιά μας  τό Θησαυρό μας :Τό Χριστό καί τήν Ἑλλάδα.

Θά κλείσω τήν ἀνάρτησι αὐτή μέ λίγους στίχους τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ τοῦ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ, ἀπό τό ποίημά του
                          ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

                ......................................................
               Ἔρμη, σκλάβα, πικρή Ρωμιοσύνη»
                σέ τρυπάει στήν καρδιά καί σέ σβύνει.
                Καρδιά, γνώμη, νοῦς, τοῦτα καί τἄλλα,
                τό χρυσό μυρογυάλι ραγίστη,
                κι'  ὅλα πᾶνε· σοῦ μένει μιά στάλα,
                τοῦ Χριστοῦ καί τῆς μάνας σου ἡ πίστη!
                 Μήν ἀφήσῃς τόν ἄθεο νά σοῦ πάρῃ
                 τό στερνό θησαυρό σου !
                 Μέ τοῦ Ὑψίστου τή χάρη
                 στά παρμένα σου πόδια στυλώσου,
                 ψάξε μέσ' στήν καρδιά σου τήν ἄδεια
                 γιά μιά σπίθα, τό βόγγο σου πάψε,
                 ὅσα γύρω σου βρῇς ξεροκλάδια
                 ἄναψέ τα, φωτιά βάλε , κάψε !
                 Κάψε τό ἔργο τοῦ ἄθεου πού τὄχει
                 Σατανᾶς φυσημένο
                 προτοῦ πέσῃ στό πλάνο του βρόχι
                 κι' ὅ,τι μένει σου ἁγνό καί παρθένο.
                           Ἔρμη, σκλάβα,  πικρή Ρωμιοσύνη,
                   κατά σένα ἠ βλαστήμια τινάχτη,
                   τήν κατάρα σου νἄχῃ, ὦ πατρίδα !
                   Πρίν πληγή, πρίν ἀρρώστια νά γίνῃ
                   σάν τή λέπρα καί σάν τήν ἀκρίδα,
                             φωτιά ! κάψε την κάμε τη στάχτη.»

π.Στέφανος

Πού είναι ο πολιτισμός;;

Ο.Η.Ε., Ε.Ε., Πολιτισμένοι Λαοί καί πλανητάρχες, καμαρῶστε τά ἔργα σας!

ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΝ ! Ποῦ κατάντησε ὁ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ !...
                              Καί πῶς ἐξαθλιώθηκε
   Η  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΙΣ !...
   Αἴ ,ὅλοι ἐσεῖς οἱ Πολιτισμένοι Λαοί καί οἱ Πλανητάρχες μέ τίς Μεγάλες Φωνές ,γιά τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου...
  Αἴ, ὅλοι ἐσεῖς οἱ Λῃστές μέ τό «Λευκό κολλάρο»!
                  ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ  ΣΑΣ !
 Καθημερινά ἡ θάλασσα ξεβράζει νεκρά βρέφη, ἄκακα νήπια καί μικρά παιδιά ...
 Ξεβράζει σάν σκουπίδια στήν ξηρά πτώματα ἀθώων ἀνδρῶν καί γυναικῶν προσφύγων, πού δέν φταίξανε σέ τίποτε.

Καμαρῶστε, δυνατοί τῆς γῆς τά ἔργα τῶν χειρῶν σας!

Καμαρῶστε τά «Θύματα »Τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, τῆς Ἀμερικανοποιήσεως. τῆς Σατανοποιήσεως, τοῦ Σιωνισμοῦ !

 Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι τίποτε δέν ὑπάρχει πιό γλυκό ἀπό τήν Πατρίδα.Καί ὅμως ἐξαναγκάζονται οἱ ἄνθρωποι αὐτοί νά ἐγκαταλείπουν τή ζεστασιά τοῦ σπιτικοῦ τους.

Ξεριζώνονται, ξεσπιτώνονται καί εἰσέρχονται εἰς τήν ἀτραπό τῶν δουλεμπόρων, τῶν ἐκμεταλευτῶν τῆς ἀνθρώπινης δυστυχίας.
 Καί εἶναι ἀπερίγραπτος ὁ πόνος τοῦ ξεριζωμοῦ!
  
Ποιός εἶν' ὁ λόγος, ἡ αἰτία τοῦ ξεριζωμοῦ αὐτῶν τῶν δυστυχισμένων, πού χάνουν τή ζωή τους στή θάλασσα ; Ποιός μπορεῖ νά περιγράψῃ τήν ὀδύνη ἐκείνων, πού καταφέρνουν νά βγοῦν ζωντανοί στήν ξηρά, χωρίς τά ἀδικοχαμένα τους παιδιά, πού παρόλες τίς προσπάθειές τους δέν μπόρεσαν νά τά σώσουν ;
  Ποιός μπορεῖ νά περιγράψῃ τό σπαραγμό τους, πάνω ἀπό  τά πτώματα, τῶν παιδιῶν τους,   πού δέν μπόρεσαν νά τά σώσουν ἀπό τά μανιασμένα κύματα ; ...

Ποιός ἀνάβει τίς φωτιές στή Μ.Ἀνατολή, στό Ἰράκ, στή Συρία ,στό  Ἀφγανιστάν ;

Ποιός ὁπλίζει τά χέρια τῶν Τζιχαντιστῶν , πού καθημερινά ἀποκεφαλίζουν ἀθώους, γκρεμίζουν  Ἐκκλησιές  καί ἀθάνατα Μνημεῖα, θανατώνουν τούς χριστιανούς, καί ἀπειλοῦν θεούς καί δαίμονες, κάτω ἀπό τά ἀπαθῆ βλέμματα, τοῦ
αὐτοαποκαλουμένου Πολιτισμένου κόσμου ;
ΧΑΘΗΚΕ,ΛΟΙΠΟΝ, ΟΛΟΤΕΛΑ Η ΝΤΡΟΠΗ;   Ναί, χάθηκε ὁλότελα ἡ ντροπή. Καί «Κάλλιστον χρῶμα τό τῆς αἰδοῦς ἐρύθημα».

Οἱ ἐπίσημοι τοῦ κόσμου, χωρίς ντροπή:
 Καταργοῦν τό Δίκαιον.
Ποδοπατοῦν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα.
Ὁδηγοῦν στήν ἐξαθλίωσι τούς μικρούς Λαούς καί τά ἔθνη .
 Μεθύουν μέ τό αἷμα τῶν ἀθῳων καί τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ.
 Νομοθετοῦν καί ὑπερασπίζονται τά συμφέροντα τῶν Ἰσχυροτέρων.
Χραίνουν τό ἀνθρώπινον πρόσωπον.
Θρυμματίζουν  κάθε ἔννοια Ἠθικῆς.
Διαπράττουν ἀποτρόπαια ἐγκλήματα σέ βάρος τῶν μικρῶν Λαῶν καί τούς ὁδηγοῦν στήν ἐσχάτη ἀθλιότητα καί τήν ἐξαφάνισι.


   Οἱ αὐτουργοί καί ἀδίστακτοι αὐτοί ἐγκληματίες, πού καθημερινά σωρεύουν συμφορές καί ἀνερυθρίαστα βασανίζουν τούς συνανθρώπους τους καί κάνουν θρίαμβον πάνω στά νωπά αἵματα τῶν θυμάτων τους , τούς ἀνθρώπους δέν τούς σέβονται, τόν Θεόν δέν τόν φοβοῦνται;
 Θά θυμίσω σέ ὅλους τούς ὑπευθύνους ὅτι:
«ἔστι δίκης ὀφθαλμός, ὅς τά πάνθ' ὁρᾷ»(Μεν.Μον.179).
 Καί «Θεός οὐ μυκτηρίζεται»(Γαλατ. στ΄ 7)καί  «φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος»
(Ἑβρ. ι΄ 31) Καί «ὁ Θεός ἡμῶν(εἶναι) πῦρ καταναλῖσκον»(Ἑβρ. ιβ΄29).π.Στέφανος

Σχόλιο: Ως χριστιανοί δεν εμπλεκόμεθα στις αναμετρήσεις των κοσμικών αρχόντων. Ούτε μπορούμε να γνωρίζουμε ποιός φταίει. Ποιός ευθύνεται πρωταρχικά, ποιός είναι ο ηθικός αυτουργός και ποιός ο εκτελεστής. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια ονόματα, από αυτά που ακούγονται. Είναι και άλλα. Οι διεθνείς Τοκογλύφοι. Σκοτεινά ενδεχομένως Κέντρα. Και.. και..
Το σημαντικό όμως και αδιαμφισβήτητο είναι ότι οι Διεθνείς Οργανισμοί, που δημιουργήθηκαν γι αυτόν ακριβώς τον σκοπό, να προστατεύουν δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανθρωπιά, τον σεβασμό στο ανθρώπινο πρόσωπο, την ακατάλυτη εθνική κυριαρχία των λαών και ούτω καθεξής, αδρανούν εξώφθαλμα και εξοργιστικά. Και τα λεγόμενα "Παρατηρητήρια" κι αυτά αλλού κοιτάνε..
Εμείς, ως χριστιανοί περισυλλέγουμε τους όποιους μετανάστες, αναγνωρισμένους πρόσφυγες και ύποπτους λαθρομετανάστες, συμπαριστάμεθα, κόβουμε από το ψωμί μας (μέσα στη δραματική οικονομική κρίση και τη φτώχεια που μας δέρνει 6 χρόνια τώρα) αλλά η τραγικότητα τελειωμό δεν έχει.
Οι Ευρωπαϊκοί λαοί, στο μεταξύ, κλείνουν τα σύνορά τους! Φυλάγουν την καλοπέρασή τους. Δεν χαλάνε επ'ουδενί την βολή τους..
Κι εμείς, αγαθοποιούμε και δεόμεθα του Υψίστου. Και υψώνουμε φωνή προς την Υφήλιο, αυτήν την αδύναμη φωνή που διαθέτουμε, για να καταδείξουμε το συντελούμενο "έγκλημα κατά της Ανθρωπότητος", έγκλημα κατά του Ανθρώπου, έγκλημα και Ύβρη κατά του Πλαστουργού και Παντοκυβερνήτου Θεού..  πΘ

Εμπόριο Οργάνων

Τό ἐμπόριον Ὀργάνων μικρῶν παιδιῶν συνεχίζεται.

Ποῦ  ὁδηγεῖ ἡ ἀπομάκρυνσις ἀπό τόν Ἕνα καί Μόνον ἀληθινόν Θεόν ;
     Οἱ ἄθεοι καί οἱ Ἀντίχριστοι ἀρνοῦνται τόν ἀληθινόν Θεόν καί λατρεύουν τόν Βόρβορο.Κι' ἔγινε ἡ Ψυχή τους Βόθρος.
       Ἀθρωπόμορφα τέρατα, στυγνοί ἐγκληματίες, ἁρπάζουν καί σφαγιάζουν μικρά παιδιά, μέ σκοπό νά πουλήσουν στή διεθνῆ μαύρη ἀγορά τά ὄργανά τους, τήν καρδιά τό συκώτι, τά νεφρά, τά μάτια , γιά νά κερδίσουν Χρήματα.
    Μέ τό ξερίζωμα τῶν Συρίων καί τήν διακίνησι τῶν προσφύγων ἡ Τουρκικη Μαφία κερδίζει ἑκατομμύρια ἀπό τήν ἁρπαγή καί ἐμπορία μικρῶν παιδιῶν, πού καθημερινά σφαγιάζονται κάτω ἀπό τά βλαμμένα μάτια τῶν δῆθεν πολιτισμένων Λαῶν.  
 Καί  οἱ Μαφιόζοι πλουτίζουν ἀπό τό λαθρεμπόριο ὀργάνων. Ἔρευνα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἀπεκάλυψε ὅτι τόν περασμένο χρόνο σφαγιάστηκαν  18.000 παιδιά ἀπό τή Συρία καί πωλήθηκαν  τά ὄργανά τους στή διεθνῆ μαύρη ἀγορά .
       Τραγική εἰκόνα, τό σῶμα τοῦ μικροῦ Αϊλάν,
 πού ξεβράστηκε στίς τουρκικές ἀκτές. Δέν ὑπάρχουν λόγια, γιά νά περιγράψῃ κανείς τήν  πραγματική αὐτή τραγωδία, πού τελεσιουργεῖται
μπροστά στά μάτια μας .
 Ὁ ΟΗΕ κάνει ἔρευνες, ἀλλά δέν ἐπεμβαίνει. Καί οἱ Τζιχαντιστές πλουτίζουν ἀπό τό ἐμπόριον τῶν  ὀργάνων τῶν δυστυχισμένων αὐτῶν παιδιῶν.
      Ὁ ἐξαίρετος δημοσιογράφος, συγγραφέας καί Τουρκολόγος, κ. Νῖκος Χειλαδάκης  ὁ ὁποῖος πιστεύει, ὅπως κι' ἐγώ, τό λόγο τοῦ Πυθαγόρα,  ὅτι     «σιγᾶν τήν ἀλήθειαν,
χρυσόν ἐστι θάπτειν», συνιστᾷ καί γράφει «Μή πηγαίνετε ταξίδι στήν Τουρκία μέ παιδιά!»
'Αναφέρεται δέ σέ ἀποκλειστικό δημοσίευμα τῆς μεγάλης κυκλοφορίας τουρκικῆς Ἐφημερίδος
Sabah,πού ἀναφέρει ὅτι μέσα στήν τριετία,2008-2011, ἔχουν ἐξαφανιστεῖ 27.000 παιδιά. Καί ἀπό αὐτά μέχρι σήμερα παραμένουν ἐξαφανισμένα
16.289, ἐνῷ τά περισσότερα ἀπό αὐτά ,πού γυρίζουν ἐπιστρέφουν χωρίς κάποιο σημαντικό
ὄργανο τοῦ σώματός τους.
      Εἶναι δέ τόσο ἀδίστακτες οἱ σπεῖρες ἀπαγωγῆς ἀνηλίκων καί κινοῦνται βάσει ὀργανωμένου κυκλώματος, πού ἁρπάζουν τά παιδιά μέσα ἀπό τό σπίτι τους.  Ἀπό τίς 27.000 οἱ δώδεκα χιλιάδες(12.000) ἀπήχθηκαν μέσα ἀπό τά ἴδια τους τά σπίτια.Προτιμῶνται δέ τά κορίτσια,γιά νά τροφοδοτοῦν τά  σκλαβοπάζαρα τῆς σύγχρονης Ἰσλαμικῆς Τουρκίας.


   Ὁ Τοῦρκος Καθηγητής Saban Simsec ἐπεσήμανε, ὅπως γράφει ὁ ἀγαπητός κ. Ν. Χειλαδάκης,  ὅτι ὑπάρχει ἕνα τεράστιο ὀργανωμένο κύκλωμα ἀπαγωγῆς μικρῶν παιδιῶν, πού ἐπιδίδεται στήν ἐμπορία  ἀνθρωπίνων ὀργάνων,μέ διασυνδέσεις στήν Κωνσταντινούπολι
 καί στό ἐξωτερικό.
  
Καί  τό ἐρώτημα εἶναι : Τί κάνουν οἱ Ἁρμόδιοι
  γιά νά προστατέψουν τήν τρυφερή ἡλικία ἀπό  τούς ἀδίστακτους αὐτούς 'Εγκληματίες ;
    Ξεφύγαμε τόσο πολύ ἀπό τό δρόμο τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἀνθρωπότης , δυστυχῶς, βαίνει ὁλοταχῶς πρός τήν αὐτοκαταστροφή της.
 Στερεύει ὁ νοῦς. Δέν βρίσκω λόγια νά περιγράψω τόν ξεπεσμό. Χάθηκε τό φιλότιμο, χάθηκε καί ἠ ντροπή. Ἡ ἀνθρωπότης ἔγινε ἀγέλη  ἀλόγων ζώων.Ἐψύγει ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν.
 Μακρυά ἀπό τόν ἀληθινόν Θεόν, μακρυά ἀπό τό Εὐαγγέλιον τῆς Ἀγάπης,τῆς Εἰρήνης καί τῆς Δικαιοσύνης ἡ ψυχή, ὁ  νοῦς καί ἡ καρδιά μας γέμισαν   λάσπη, πολύ λάσπη...
      Κύριέ μου Ἰησοῦ  Χριστέ, 
      «ἐνεπάγημεν εἰς ἰλύν βυθοῦ».
   Ποιός θά μᾶς ἐξάγῃ καί θά μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπό αὐτό τό βόθρο, ἀπό αύτό τό Βόρβορο, ἄν ὄχι Ἐσύ
 ἀνθρωποκυνηγέ ; Μόνο Σύ μπορεῖς. Σύ πού Σταυρώθηκες καί ἀναστήθηκες γιά μᾶς.
 Λυπήσου μας ,Κύριε καί σῶσε μας. Ἀμήν.
π.Στέφανος

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Αποφυγή κάθε λυκοφιλίας

ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΉΝ ΚΑΘΕ ΛΥΚΟΦΙΛΙΑΣ

      Μουσουλμάνοι Τοῦρκοι καί Τζιχαντιστές
                       φίλοι δέν γίνονται.


    Μιά διευκρίνισις : Σέ προηγουμενη Ἀνάρτησι ἀνέφερα τήν γνώμη τοῦ Ἑβραίου συγγραφέως Avi
Lipkin , ὁ ὁποῖος ὑπεστήριξε σέ Συνέδριο στό Σάν Ντιέγκο, ὅτι ὁ Ἀλλάχ μπορεῖ νά συγκριθῇ μέ τό Διάβολο.
    Ἀλλάχ ὀνομάζουν οἱ Μουσουλμάνοι τό Θεό καί « εἰς τό ὄνομα τοῦ πολυελέου καί φιλευσπλάγχνου Θεοῦ» διαπράττουν  πάρα  πολλά φρικτά καί  ἀνατριχιαστικά ἐγκλήματα. Τό ἴδιο κάνουν καί πολλοί ψεῦστες καί ὑποκριτές Χριστιανοί. Διαπράττουν τά χειρότερα ἐγκλήματα στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί αὐτό, γιατί μπαίνει ὁ Διάολος μέσα τους(Πρβλ.Λουκ.κβ΄3. Ἰωάν. ιγ΄ 2).
      Θά πρέπει ,λοιπόν, νά καταλάβουμε καλά οἱ ἅνθρωποι, Ἑβραῖοι,Χρστιανοί καί Μουσουλμάνοι 
καί οἱ κάθε λογῆς ψευτοθρησκευόμενοι, ὅτι ὁ Θεός, εἶναι Ἕνας καί Μόνος Θεός, ὁ Δημιουργός  καί Συντηρητής τοῦ Σύμπαντος Κόσμου.Καί ὅτι Αὐτός ὁ Ἀληθινός Θεός εἶναι ὁ Τριαδικός Θεός καί εἷναι ΑΓΑΘΟΣ  καί ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΣ τοῦ Ἀγαθοῦ.Καί ὀφείλουμε ὅλοι  οἱ ἄνθρωποι νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι δέν εἶναι αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός, ἀλλά ἡ δική μας προαίρεσις . Καί καλά θά κάνουμε νά μή ἀποδίδουμε στόν Ἁγαθό Θεό τίς δικές μας βρωμιές, ἀλλά στό Διάβολο, στόν ὁποῖο ἐπιτρέπουμε νά κυβερνάῃ τή ζωή μας.
  Βέβαια οἱ Μουσουλμάνοι καθοδηγοῦνται ἀπό τό Κοράνιο, πολλές διατάξεις τοῦ ὁποίου,(ἀνθρώπινα κατασκευάσματα), παρουσιάζουν τόν Ἀλλάχ σάν «Θεό τοῦ πολέμου καί τοῦ Μίσους».
Καί ἔτσι πολλοί φανατίζονται καί μορφώνονται ὡς ἄνθρωποι τοῦ Πολέμου καί τοῦ Μίσους καί γι' αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο ὑποστηρίζω ὅτι «οἱ Μουσουλμάνοι, οἱ Τοῦρκοι, οἱ Γκρίζοι λύκοι, οἱ Τζιχαντιστές, φίλοι δέν γίνονται».
  Ἡ Ἱστορία, πού εἶναι διδάσκαλος τῆς ζωῆς, μᾶς διδάσκει ἀκριβῶς αὐτήν τήν ἀλήθεια.
    Καί στίς μέρες μας ζοῦμε τά ἀποτρόπαια, τά ἀνατριχιστικά, τά φρικτά ἐγκλήματα, πού διαπράττονται ἀπό τούς Μουσουλμάνους, στό ὄνομα τοῦ κατά πάντα ἀναίτιου Θεοῦ.
    Μέ ἀφορμή τόν ξεριζωμό τῶν Συρίων,
    Μέ ἀφορμή τό διωγμό τῶν Χριστιανῶν στή Συρία καί τούς ἀποκεφαλισμούς τῶν Χριστιανῶν καί κατά προτίμησιν τῶν Ἑλληνικῆς καταγωγῆς,
ἀπό τούς Τζιχαντιστές,
    Μέ ἀφορμή τήν ἁρπαγή  χιλιάδων βρεφῶν καί μικρῶν Παιδιῶν ἀπό τήν τουρκική Μαφία ἐμπορίας ὀργάνων μικρῶν Παιδιῶν καί τή σωματεμπορία, ἀπό τούς αἱμοσταγεῖς ἐμπόρους τῆς ἀνθρωπίνης δυστυχίας,
   Μέ ἀφορμη τούς πνιγμούς, τούς κατατρεγμούς καί τά μαρτύρια τῶν καταδιωγμένων, ἐγκλήματα, πού διαπράττονται μπροστά στά  «βλαμμένα μάτια», «τῶν ἐπισήμων λῃστῶν, μέ τό λευκό κολλάρο», τῶν ἠθικῶν αὐτουργῶν ὅλων αὐτῶν
τῶν ἀποτρόπαιων ἐγκλημάτων,
 Συνιστῶ στούς ἀνεγκέφαλους Γραικύλους νά ἀποφύγουν τή Λυκοφιλία. Καί ἐπαναλαμβάνω ἀκόμη μιά φορά, ὅτι ἡ Ἱστορία ἀποδεικνύει ὅτι
«Μουσουλμάνοι, Τοῦρκοι, Γκρίζοι Λύκοι, Τζιχαντιστές, φίλοι δέν γίνονται».
    Καί ἐπ' εὐκαιρίᾳ ὑποβάλλω τό ἁπλό καί εὔλογο  ἐρώτημα σέ κείνους τούς ἀνεγκέφαλους ἀθέους, πού ζητοῦν τήν κατάργησι τῆς διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν Μαθημάτων , τήν κατάργησι
τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παιδείας, τήν κατάργησι τῆς ἐθνικῆς καί Θρησκευτικῆς ἀγωγῆς τῶν Ἑλληνοπαίδων, κατά παράβασιν θεμελειωδῶν Διατάξεων τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, και τήν ἀντικατάστασί τους ἀπό τή διδασκαλία Μαθήματος Θρησκειολογίας:
    Τί θά ὀφεληθοῦν τά Παιδιά μας ἀπό τή διδασκαλία π.χ. τῆς Ἰσλαμικῆς Θρησκείας ;
    Τί θά μάθουν ἀπό τό Κοράνιο ; Θά μάθουν νά ἀποκεφαλίζουν τούς συνανθρώπους τους; Το Κοράνιο διδάσκει τόν Πόλεμο καί τό Μῖσος.
    Θέλουν , οἱ  ἀνεγκέφαλοι, νά καταργήσουμε τή Διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἀγάπης, τῆς Εἰρήνης καί τῆς Δικαιοσύνης καί νά διδάσκωνται  τά παιδιά μας , τό Κοράνιο «τοῦ Θεοῦ τοῦ Πολέμου καί τοῦ Μίσους»; Τί ὠφέλεια θά ἔχουν ἀπό τή διδασκαλία τοῦ Ἰσλαμισμοῦ(Islam) ;
   Θά μοῦ ἐπιτρέψετε, παρακαλῶ, νά ἐκθέσω στήν ἀγάπη σας, μερικές Ἐντολές τοῦ Κορανίου, γιά νά καταλάβετε ὅτι μπροστά στό Φῶς τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, τό Κοράνιο εἶναι μαῦρο, βαθύ σκοτάδι.
   Στό Κεφ.Θ΄ ἐδάφιο 124 ἡ Ἐντολή τοῦ Κορανίου
λέγει: «Ὦ πιστοί,πολεμῆστε τούς ἀπίστους γείτονές σας.Νά βροῦν ἀλύγιστους ἐχθρούς στό πρόσωπό σας»( Μετάφρ.Μίνας Ζωγράφου -Μεραναίου  Ἔκδ.Δαρεμᾶ , Ἀθήνα , σελ.144).
     Μεγαλώνουν,δηλαδή,  καί ἀνατρέφονται ,μέ τό
μῖσος ἐναντίον τῶν γειτόνων τους , ὅλων ὅσων δέν δέχονται τό Κοράνιο καί δέν ἀσπάζονται τόν Ἰσλαμισμό, κυρίως δέ μέ τό μῖσος ἐναντίον μας.
    Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί πιστεύουμε στόν Ἕνα καί Μόνον Ἀληθινόν Θεόν καί στόν Μονάκριβο Γιό Του, τόν ὁποῖον ἔστειλε στόν κόσμο, γιά νά γράψῃ μέσα στήν καρδιά μας τό Εὐαγγέλιον τῆς τέλειας καί τῆς γνήσιας Ἀγάπης Του.
      Καλοπροαίρετα προσπαθοῦμε νά προσεγγίσουμε τούς γείτονές μας, τούς Τούρκους,
μέ ἀγάπη καί προσπαθοῦμε, χρόνια τώρα, νά τούς διδάξουμε, μέ πράξεις, τήν Ἀγάπη. Ἀλλά οἱ Τοῦρκοι ,δυστυχῶς, δέν ἀλλάζουν.
     Σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τοῦ ἱεροῦ τους βιβλίου, του Κορανίου, οἱ Χριστιανοί, πού δέν δέχονται τόν Ἰσλαμισμό, εἶναι ἐχθροί.
   Οἱ Χριστιανοί καί οἱ Ἑβραῖοι, ἀδιακρίτως,  χαρακτηρίζονται ὡς « ἄπιστοι εἰδωλολάτρες»
(Παρβλ. Κοράνιο Κεφ.Β΄ ἐδ.99 Ἔκδ.Δαρεμᾶ, σελ.18).
    Ὅσοι δέν πιστεύουν στό Κοράνιο «ἀνήκουν στούς καταραμένους»(ἔνθ' ἀνωτ. Κεφ. Β΄ 115).
       Διδάσκονται ἀπό μικρά παιδιά νά μισοῦν καί νά πολεμοῦν, μέ λυσσώδη μανίαν, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον, τούς Χριστιανούς Ἕλληνες.«Ὁ
Θεός, λέει τό Κοράνιο,«θά σοῦ δώσῃ τή δύναμη,
γιά νά τούς πολεμήσῃς,γιατί ἀκούει καί καταλαβαίνει τά πάντα»( Κοράν., ἕνθ'ἀνωτ.Κεφ.Β΄ἐδ.131, σελ.22).
    Οἱ Ἐντολές τοῦ Κορανίου εἶναι ρητές,σαφεῖς καί  καλλιεργοῦν τό φανατισμό, τήν ἀδιαλλαξία καί τό μῖσος πρός τούς ἀλλοθρήσκους . Καλλιεργοῦν τή μισαλλοδοξία :
     «Σκοτῶστε τούς ἐχθρούς σας παντοῦ ὅπου τούς βρίσκετε· διῶξτε τους ἀπό τό φῶς ὅπου σᾶς ἔδιωξαν. Ὁ κίνδυνος ν' ἀλλάξετε Θρησκεία εἶναι χειρότερος ἀπό τό φόνο.
      Μήν τούς πολεμᾶτε καθόλου κοντά στό τέμενος Χαράμ, ἐκτός ἄν σᾶς προκαλέσουν. Ἄν σᾶς ἐπιτεθοῦν κολυμπῆστε μέσ'  στό αἷμα τους.
Αὐτή εἶναι ἡ ἀνταμοιβή πού χρωστιέται στούς ἀπίστους»(Κοράν.ἔνθ'ἀνωτ. Κεφ,Β΄ἐδ. 187, σελ.28).
      Ὁ Μωάμεθ φανατίζει τούς Μουσουλμάνους καί τούς στρέφει ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν.«Ὅσοι
λένε πώς ὁ Χριστός, ὁ υἱός τῆς Μαρίας, εἶναι Θεός, εἶναι ἄπιστοι»(Κοράν.Κεφ,Ε΄ ἐδ.19 καί 56 σελ.80 καί 86).
     Ὁ Μωάμεθ εἶναι ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ.
«Νά μή σᾶς σταματάῃ ἡ εἰκόνα τῶν βασάνων ὅταν κυνηγᾶτε τούς ἀπίστους...»(Κορ.κεφ.Δ΄ ἐδ.105 σελ.71).
    «Ὦ πιστοί ! Πολεμῆστε τούς ἀπίστους γείτονές σας. Νά βροῦν ἀλύγιστους ἐχθρούς στό πρόσωπό σας.Νά Θυμᾶστε πώς ὁ Ὕψιστος εἶναι μαζί μέ ἐκείνους πού τόν φοβοῦνται »  
( ἔνθ'  ἀνωτ. Κεφ.Θ΄ ἐδ.124, σελ.144).

     «Ἄν συναντήσετε τούς ἀπίστους, χτυπῆστε τους ὥς τό σημεῖο πού νά κάνετε μεγάλες σφαγές·
ἁλυσσοδέστε τούς αἰχμαλώτους»( Κορ.κεφ.Μζ΄ ἐδ. 4.σελ.377).
       Πιστοί τηρητές αὐτῶν τῶν Ἐντολῶν ἀποδεικνύονται οἱ σημερινοί Τζιχαντιστές.
      Τό Κοράνιο τούς ὑπόσχεται νά τούς ἀνταμείψῃ γιά τίς ἀποτρόπαιες ἐγκληματικές τους πράξεις.Πλούσιες θά εἶναι οἱ ἀμοιβές σέ κείνους, πού πεθαίνουν ἐξολοθρεύοντας τούς ἀπίστους Χριστιανούς.Εἶναι ἄπιστοι ὅσοι δέν ἀσπάζονται τό Κοράνιο. Τό Κοράνιο βεβαιώνει ὅτι
      «...Ποτέ δέν θά χαθῆ ἡ ἀνταμοιβή ἐκείνων πού θά πεθάνουν μαχόμενοι γιά τήν Πίστι. Ὁ
Θεός θά τούς ὁδηγῆ. Θά διορθώσῃ τήν πρόθεσί τους. Θά τούς μπάσῃ στόν κῆπο τῶν ἡδονῶν πού τούς ἔχει περιγράψει»(Κορ. Κεφ.ΜΖ΄ ἐδ.5-7  σελ.377     
    Οἱ Τοῦρκοι καί γενικά οἱ Μουσουλμάνοι , μέ  πρωτοπόρους τούς Γκρίζους Λύκους  καί τούς Τζιχαντιστές ἔκαμαν καί συνεχίζουν νά κάνουν πρᾶξι  αὐτές τίς Ἐντολές τοῦ Κορανίου, πού δυστυχῶς, οἱ ὀλίγοι ἄθεοι καί ἀνεγκέφαλοι Γραικύλοι, ἐπιδιώκουν, μέ δόλιο τρόπο, νά πείσουν, ὥστε νά διδάσκεται στό Μάθημα τῆς
Θρησκειολογίας στά Σχολεῖα τῆς Πατρίδος μας.
     Ἡ Ἱστορία τῆς Τουρκίας εἶναι γεμάτη ἀπό σφαγές καί λεηλασίες, ἀπό βιασμούς καί γενοκτονίες(Ποντίων, Ἀρμενίων, Κούρδων, καί σήμερα τῶν Συρίων) ,ὑποκινούμενοι ἴσως καί καλυπτόμενοι  ἀπό τούς ἐπισήμους Παγκόσμιους ἐγκληματίες, τῶν σκοτεινῶν Μεγάλων Δυνάμεων.
Λέγεται ὅτι ἄνθρωπος τοῦ ISIS ἀπεκάλυψε ὅτι 4000 Τζιχαντιστές ἕχουν περάσει στήν Εὐρώπη ἀνακατεμένοι μέ τούς δυστυχεῖς Πρόσφυγες. 
Πέρασαν ἄραγε μόνον τέσσερις Χιλιάδες ἤ εἶναι πολύ περισσότεροι καί ἐκτός ἀπό τίς Πυρκαγιές ,΄
πού ἀνάβουν ἐδῶ καί  ἐκεῖ, ἑτοιμάζουν καί ἄλλες συμφορές, πού ἐξυπηρετοῦν τά σχέδια τῶν ἐραστῶν τῆς Παγκοσμιοποιήσεως ;
    Σημειώνω ἐπίσης ὅτι  σήμερα ἔχουν ἀπαχθῆ  26000 μικρά Παιδιά ἀπό τήν τουρκική Μαφία ἐμπορίας Ὀργάνων μικρῶν Παιδιῶν καί πωλοῦνται τά ὄργανά τους στή διεθνῆ μαύρη ἀγορά ὀργάνων ἤ   διακινοῦνται  σέ σκλαβοπάζαρα ἐμπορίας λευκῆς σαρκός.
Τά περισσότερα ἔχουν ἀπαχθῆ μέσα ἀπό τά ἴδια τους τά σπίτια.
     Πότε σεβάσθηκαν οἱ Τοῦρκοι τά ἀνθρώπινα Δικαιώματα καί τίς Διεθνεῖς Συνθῆκες ;
     Καθημερινά καί σήμερα ἀκόμη, μέ τήν ὐψηλή προστασία τῶν ἄσπονδων φίλων μας, τῶν Ἀμερικανῶν, παρατηροῦμε ἀναρίθμητες παραβιάσεις, πού ὀλοφάνερα  προσβάλουν τήν ἐδαφική μας ἀκεραιότητα.
   Γι' αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο ἐπαναλαμβάνω καί συνιστῶ νά ἀποφεύγουμε τίς Λυκοφιλίες καί  τονίζω ὅτι, Μουσουλμάνοι Τοῦρκοι καί Τζιχαντιστές ,φίλοι δέν γίνονται.
   
 Φύλακες γρηγορεῖτε!   Ὁ ἐχθρός ἐλλοχεύει!

Φύλακες
«Βλέπετε,ἀγρυπνεῖτε προσεύχεσθε»(Μάρκ ιγ΄ 33).
  
   Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, σκέπε, φρούρει, φύλαττε τούς δούλους  Σου ἀπό τούς φανερούς  καί ἀπό τούς ἀφανεῖς ἐχθρούς τῆς Ρωμιοσύνης !

π.Στέφανος

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Το θράσος των Μουσουλμάνων

ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ

              «Δῶστε μας τίς Ἐκκλησιές σας
                νά τίς κάνουμε τζαμιά».

   Ὁ Μουφτής τοῦ Παρισιοῦ, Dalil  Baubakeur, ζητεῖ τίς Ἐκκλησιές, γιά νά τίς κάμῃ Τζαμιά .Ἰσχυρίζεται ὅτι «εἶναι ὁ ἴδιος Θεός, οἱ τελετές εἶναι στενά συνδεδεμένες,
ἀδελφικές καί πιστεύω,λέγει, ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι καί οἱ Χριστιανοί μποροῦν να συνυπάρξουν καί νά ζήσουν μαζί».
    Ὁραματίζεται μιά «Παγκόσμια Θρησκεία» ἤ τό λεγόμενο «Chrislam».
     Ὁ  καλοπροαίρετος ἤ παμπόνηρος Μουφτής τοῦ Παρισιοῦ, ποιμένας ἐκατομμυρίων Μουσουλμάνων στή Γαλλία, παραβλέπει τίς σφαγές τῶν Χριστιανῶν καί μάλιστα ἑλληνικῆς καταγωγῆς, ἀπό τούς Τούρκους καί τούς φανατικούς Μουσουλμάνους καί τούς Τζιχαντιστές ἀπό τά παλιότερα χρόνια καί μέχρι σήμερα.

 Διωγμοί, ἀρπαγές μικρῶν παιδιῶν καί ἐμπορία ὀργάνων

 Ὁμαδικοί ἀποκεφαλισμοί καί ἀπερίγραπτα μαρτύρια καί μάλιστα Χριστιανῶν Ἑλληνικῆς καταγωγῆς
    Κάνει λάθος, ἄν νομίζῃ, ὅτι μποροῦν νά συνυπάρξουν καί νά ζήσουν μαζί, εἰρηνικά, οἱ Μουσουλμάνοι  καί οἱ Χριστιανοί. Ἀλλά αὐτό πού θἄθελε ὁ Μουφτής, εἶναι τῶν ἀδυνάτων ἀδύνατον. Κι' αὐτό, διότι ἔρχεται σέ ἀντίθεσι μέ Διατάξεις καί ὀδηγίες τοῦ Κορανίου.Οἱ Μουσουλμάνοι πιστεύουν σέ ἄλλο Θεό, τόν Ἀλλάχ . Καί αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τούς καθημερινούς σφαγιασμούς τῶν Χριστιανῶν, καί μαλιστα Ἑλληνικῆς καταγωγῆς, σφαγιασμοί πού  διεπράχθησαν καί συνεχίζουν νά διαπράττωνται ἀπό τούς «γκρίζους λύκους», ἀπό τούς Τούρκους καί ἀπό τούς Τζιχαντιστές καί ἄλλους φανατικούς Μουσουλμάνους.
  Ὁ ἰσχυρισμός τοῦ Μουφτή, ὅτι «ὁ Ἀλλάχ εἶναι ὁ ἴδιος Θεός, μέ αὐτόν, πού λατρεύεται ἀπό τούς Ἑβραίους καί τούς Χριστιανούς». δέν εὐσταθεῖ.
Εἶναι ἀνίσχυρος καί ἀνυπόστατος καί διαψεύδεται ἀπό τίς πράξεις τῶν Μουσουλμάνων.
            
  Ὁ Ἑβραῖος συγγραφεύς Avi  Lipkin,


μέ  ἀφορμή τά ὅσα λέει ὁ Μουφτής  Νταλίλ  Μπαουμπακέρ,ὑποστηρίζει καί ἀποδεικνύει,ὅτι,

«ὁ Ἀλλάχ δέν εἶναι ὁ ἴδιος Θεός, μέ αὐτόν,
πού  λατρεύεται ἀπό τούς Ἑβραίους καί τούς
Χριστιανούς».
       Ἡ Ἐφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος»,τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2015,σελίς 2α, καί μέ θέμα:«Ἑβραῖος συγγραφεύς:« ὁ Θεός τοῦ Ἰσλάμ πρέπει νά συγκριθῇ μέ τό Διάβολο», ἀναφέρεται  στό θέμα αὐτό καί λέγει ὅτι
Μιλῶντας σέ Συνέδριο στό Σάν  Ντιέγκο, ὁ  Lipkin, ὑπεστήριξε ὅτι « ἑνῷ οἱ Ἑβραῖοι  καί  οἱ Χριστιανοί λατρεύουν τό Θεό τῆς Ἀγάπης καί τῆς Εἰρήνης, οἱ Μουσουλμᾶνοι λατρεύουν « ἕνα Θεό τοῦ Πολέμου».
   «Ὅταν λένε· «Allahu Akbar », ὅπως  τά ΜΜΕ ἀναφέρουν, «Ἀλλάχου Ακμπάρ» σημαίνει ὅτι ὁ Ἀλλάχ εἶναι μεγαλύτερος ἀπό τόν ἅλλο Θεό, εἶναι   μεγαλύτερος ἀπό τό Θεό τῶν Ἑβραίων καί τῶν Χριστιανῶν, μεγαλύτερος δηλαδή ἀπό τό Θεός τῆς Ἁγάπης καί τῆς Εἰρήνης. Ὁ Ἀλλάχ εἶναι ὁ Θεός τοῦ Πολέμου καί Θεός τοῦ Μίσους, ἐξήγησε ὁ Ἑβραῖος συγγραφεύς.
      Καί ὁ Lipkin  συνέχισε λέγοντας ὅτι 
« ὁ Ἀλλάχ πρέπει νά συγκριθῇ μέ τό Διάβολο»
       Ποιά σχεσι, λοιπόν, μπορεῖ νά ὑπάρχῃ μεταξύ τοῦ Θεοῦ τῶν Μουσουλμάνων,(μεταξύ τοῦ Θεοῦ τῶν Τούρκων, τῶν Γκρίζων λύκων, τοῦ Ἀττίλα καί τοῦ Θεοῦ τῶν σημερινῶν Τζιχαντιστῶν) καί τοῦ Θεοῦ τῶν Χριστιανῶν ;

 Ὁ Χριστός σταυρώνεται,γιά νά μᾶς σώσῃ καί νά  ἑνώσῃ ὅλους τούς ἀνθρώπους μέ τή γνήσια
Ἀγάπη.     Θέλει νά ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἅλλον, ὅπως Αὐτός μᾶς ἀγάπησε, μέχρι Σταυροῦ καί Θανάτου.
 Ποιά σχέσι μπορεῖ νά ὑπάρχῃ μεταξύ « τοῦ Θεοῦ τοῦ Πολέμου καί τοῦ Μίσους, μέ «τό Θεό τῆς Ἀγάπης, τῆς Εἰρήνης καί τῆς Δικαιοσύνης»;
         Ποιά «σχέσις μπορεῖ νά ὑπάρξῃ ἀνάμεσα στόν Ἀληθινό Θεό καί στό Βελίαλ, ἀνάμεσα στό Φῶς καί στό σκοτάδι, στήν Ἀγάπη καί στό Μῖσος, στόν πιστό καί τόν ἄπιστο ;»(Β΄ Κορινθ. στ΄ 14-16).
     Ἄλλα διδάσκει τό Εὐαγγέλιο καί ἅλλα τό Κοράνιο.Ἄλλα μηνύματα ἐκπέμπει ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ καί ἄλλα   τό Κοράνιο καί τό  μισοφέγγαρο.
   Σέ ἀντίθεσι μέ τό Κοράνιο,πού  ἐπιτρέπει  ἀποκεφαλισμούς, τό Εὐαγγέλιον τῆς Ἀγάπης μᾶς διδάσκει νά ἀγαπᾶμε καί τούς ἐχθρούς μας καί νά προσευχόμαστε γι' αὐτούς, ὥστε μέ τή Χάρι τοῦ Θεοῦ νά πιστέψουν,   νά Τόν γνωρίσουν ,   καί νά ἐπιστρέψουν κοντά Του. Κοντά στόν Ἕνα καί Μόνον Ἀληθινόν Θεό καί εἰς «ὅν ἀπέστειλεν Ἰησοῦν Χριστόν» (Ἰωάν. ιζ΄ 3).
   Μᾶς καλεῖ νά ἑνωθοῦμε ὅλοι μαζί Του.Νά συνέλθουμε «ἐπί τό αὐτό» κάνοντας πρᾶξι τή δική Του Ἀγάπη.    
π.Στέφανος

Σχόλιο: Ειδικά για τους Ναούς των Παπικών της Ευρώπης, ας λάβουμε υπ όψη ότι ο Δυτικός Χριστιανισμός, είτε Παπισμός, είτε Αγγλικανισμός, είτε ποικιλώνυμος Προτεσταντισμός, έχει ξεφτίσει ολότελα και πάει από το κακό στο χειρότερο. Η αθεϊα καλλιεργείται και λανσάρεται επισήμως και κατοχυρώνεται Συνταγματικώς. Ο αμοραλισμός, που συμπορεύεται με τη χλιδή και τον ωμό ατομικισμό, δίνει και παίρνει και επικρατεί. Καταστροφικές Λατρείες και Σέκτες κάνουν διαρκώς εμφάνιση, προξενούν τη φθορά τους και χάνονται, και ξαναεμφανίζονται με άλλες μορφές και ονόματα. Πνευματικοί Ηγέτες δεν υπάρχουν. Πολιτικοί Ηγέτες όλοι κίβδηλοι και υποτεταγμένοι στη Νέα Τάξη, πλαδαροί μπροστά στην παρακμή και την καταστροφή των κοινωνιών. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το ότι οι Ναοί στην Ευρώπη αδειάζουν! Υψώνονται ως σκέλεθρα, χωρίς ζωή, χωρίς πιστούς, χωρίς ιερείς, χωρίς ψυχή! Γίνονται Μουσεία, Βιβλιοθήκες, αλλά και Καφετέρειες, Γραφεία Εταιριών κοκ Έτσι, η πρόταση των Μουσουλμάνων εμφανίζεται ως ρεαλιστική.. Από τη μία Θρησκεία στην άλλη! Αντί για βίαιη κατάληψη και μετατροπή, ήρεμα και συμβιβαστικά και "πολιτισμένα" να ..αξιοποιηθούν τα οικήματα! .. Φυσικά, με "δωρεάν παραχώρηση"!.. Σε ποιές εποχές φθάσαμε να ζούμε!.. π.Θ.

"΄Ερμη, σκλάβα, πικρή Ρωμιοσύνη.."

«Ἕρμη,σκλάβα, πικρή Ρωμιοσύνη...»

     Θεωρῶ πολύ ἐπίκαιρο νά δημοσιεύσω ἐδῶ ἕνα
θαυμάσιο ποίημα τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ. Ἕνα ποίημα, τό ὁποῖο μιλάει στήν καρδιά μας, ὅπως ἄλλωστε καί ὅλη του ἡ ποίησις. Πολλά ἔχει νά διδαχθῆ ὁ νουνεχής ἐπισκέπτης. Δέν θά κάνω ἀνάλυσι τοῦ ποιήματος, διότι πιστεύω ὅτι δέν χρειάζεται ἀνάλυσι.Τά  ὑψηλά μηνύματα τοῦ ποιητοῦ εἶναι ζωντανά καί ἀποπνέουν τό ἄρωμα τῆς Πίστεως στό Χριστό καί τῆς ἀγάπης πρός τή βασανισμένη μας πατρίδα, πού καλεῖται νά κάψῃ  κάθε ἐπιβουλή τῶν ἐχθρῶν της καί νά μήν ἀφήσῃ τόν ἄθεο νά πάρῃ τό στερνό θησαυρό της!ΟΙ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ             
              τοῦ Κ. Παλαμᾶ
ρμη,σκλάβα,πικρή,   Ρωμιοσύνη,
τή βλαστήμια τἀντίθεου τήν εἶδα
κατά σέ πειρασμούς νά τή χύνῃ
σάν τή λέπρα καί σάν τήν ἀκρίδα!
Ποιός βαστιέται μ' ἀδάκρυτα μάτια
νά σέ ἰδῇ ; τί ἁμαρτίες πληρώνεις ;
Στά χρυσά ρηγικά  σου  παλάτια
γνέθει ἡ ἀράχνη καί μύρεται ὁ γκιώνης.
Καί στά χέρια τ' Ἀντίχριστου κοίτα
τοῦ χαμοῦ τή σαΐτα !
ρμη,σκλάβα, πικρή Ρωμιοσύνη,
σέ τρυπάει στήν καρδιά καί σέ σβύνει.
Καρδιά, γνώμη, νοῦς, τοῦτα καί τἄλλα,
τό χρυσό μυρογυάλι ραγίστη,
κι' ὅλα πᾶνε· σοῦ μένει μιά στάλα,
τοῦ Χριστοῦ καί τῆς μάνας σου ἡ πίστη!
Μήν ἀφήσῃς τόν ἄθεο νά πάρῃ
τό στερνό θησαυρό σου!
Μέ τοῦ Ὑψίστου τή χάρη
στά παρμένα σου πόδια στυλώσου,
ψάξε μέσ' στήν καρδιά σου τήν ἄδεια
γιά μιά σπίθα, τό βόγγο σου πάψε,
ὅσα γύρω σου βρῇς ξεροκλάδια
ἄναψέ τα, φωτιά βάλε, κάψε!
Κάψε τό ἔργο τοῦ ἄθεου πού τὄχει
Σατανᾶς φυσημένο
προτοῦ πέσῃ στό πλάνο του βρόχι
κι' ὅ,τι μένει σου ἁγνό καί παρθένο.
ρμη, σκλάβα,  πικρή Ρωμιοσύνη,
κατά σέ ἡ βλαστήμια τινάχτη,
τήν κατάρα σου νἄχῃ, ὦ πατρίδα!
Πρίν πληγή, πρίν ἀρρώστια νά γίνῃ
σάν τή λέπρα καί σάν τήν ἀκρίδα,
φωτιά! κάψε την, κάμε τη στάχτη.