ὁδ.Τσόχα 39 - Ἀμπελόκηποι Μετόχιον τῆς Ἱ.Μονῆς Πετράκη

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Καινούργια Αρχή

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ «ΒΑΛΕΙΝ ΑΡΧΗΝ»


Πρός τούς ἀγαπητούς ἐπισκέπτες τοῦ

«newanapalmoi.blogspot.com»

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκην νά σᾶς εὐχαριστήσω, γιά τήν ἀγάπην μέ τήν ὁποίαν περιβάλλετε τούς Ἀναπαλμούς. Προσπαθῶ, μέ τή Χάρι τοῦ Θεοῦ, νά δίδω ἀπαντήσεις σέ πολλά ἐρωτηματικά, πού γεννῶνται στή ψυχή μας καί μᾶς βασανίζουν καθημερινά. Πολλές φορές ὅλοι μας κάνουμε τό λάθος νά βλέπουμε καί νά κρίνουμε τά πάντα κατ’ ὄψιν καί ὄχι κατ’ οὐσίαν. Συνήθως βλέπουμε μόνον τά λάθη τῶν ἄλλων καί μέ μεγάλη εὐκολία  τούς κρίνουμε, τούς κατακρίνουμε καί τούς καταδικάζουμε καί δέν ἀναγνωρίζουμε τό μέρος τῆς εὐθύνης, πού μᾶς ἀναλογεῖ. Χάνουμε τό «μέτρον» καί λησμονοῦμε τήν σοφήν ρῆσιν τῶν πατέρων μας· «μέτρον ἄριστον».

Καθημερινά ὀφείλουμε νά κάνουμε ἕναν ἐνσυνείδητον αὐτοέλεγχον, αὐτοεξέτασιν, γιά  νά γνωρίσουμε τόν ἑαυτόν μας, νά ἀποδεχθοῦμε τά λάθη μας, νά παύσουμε νά κρίνουμε καί νά κατακρίνουμε τούς ἄλλους καί νά κάνουμε τό κάθε τί, που χρειάζεται, γιά νά θεραπεύσουμε τήν προβληματική μας συμπεριφορά. Ἔτσι θά ἀποφύγουμε τήν κατάκρισιν, σύμφωνα μέ τήν ὑπόδειξιν τοῦ Κυρίου μας, πού λέγει σέ ὅλους μας: «Μή κρίνετε, ἵνα μή κριθῆτε· ἐν ᾧ γάρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καί ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν...» (Ματθ. ζ΄ 1-6).

Ἐάν κάνουμε πραγματικά ἐνσυνείδητον αὐτοέλεγχον καί γνωρίσουμε καλά τόν ἑαυτόν μας, τότε ἀσφαλῶς θά εἴμαστε ἐπιεικεῖς πρός τούς ἄλλους καί θά βασιλεύσῃ στήν ψυχή μας ἡ Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή ἡ γνήσια, ἡ ἁγνή, ἡ θυσιαστική, ἡ ἀνυπόκριτη ἀγάπη, ἡ ὁποία πάντα «μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, οὐ ζηλοῖ, οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τά ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τό Κακόν, οὐ χαίρει ἐπί τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δέ τῇ ἀληθείᾳ·  ἡ ἀγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει» (Α΄ Κορινθ.  ιγ΄ 4-8). Ὁ Κύριος λέγει ὅτι «Ἐντολήν καινήν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθώς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καί ἡμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοί μαθηταί ἐστε, ἐάν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» ( Ἰωάν. ιγ΄ 34-35).
Ἡ γνήσια ἀγάπη μᾶς ἑνώνει μέ τόν Θεόν καί μεταξύ μας, ὅτι «ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί, καί ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καί ὁ Θεός ἐν αὐτῷ» (Α΄ Ἰωάν. δ΄ 16). Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος λέγει ὅτι  «τῆς γνησίας ἀγάπης ἴσον οὐδέν» καί ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέγει ὅτι «ἡ γνησία ἀγάπη Θεόν ποιεῖ τόν ἄνθρωπον».
Εἶναι πασίδηλον ὅτι θά βροῦμε τίς σωστές ἀπαντήσεις στά ἐρωτηματικά μας καί τίς σωστές λύσεις στά προβλήματά μας, μόνον διά τῆς ἀγάπης.

Ὁ Θεός, ὡς ἄπειρη ἀγάπη, μᾶς χαρίζει ἕναν καινούργιο χρόνο, μιά νέα εὐκαιρία περισυλλογῆς, αὐτοεξετάσεως πρός αὐτογνωσίαν, τοῦ «βαλεῖν ἀρχήν» εἰς τήν πνευματική μας ζωήν. Τό Νέον ἔτος εἶναι καιρός μετανοίας, ἐξομολογήσεως, ψυχικῆς θεραπείας. Καιρός ἐπιστροφῆς εἰς τήν πατρικήν Ἑστίαν. Εἶναι καιρός νά προσέξουμε εἰς τόν ἑαυτόν μας. Τό «Πρόσεχε σεαυτῷ» εἶναι ἴσον μέ τό δελφικόν· «γνῶθι σαυτόν». Τό  Πνεῦμα τό Ἅγιον μᾶς προτρέπει νά ἀποφεύγουμε κάθε εἴδους φλυαρίαν καί νά κυριεύῃ τήν ψυχή μας ἡ ἀδιάλειπτος μνήμη τοῦ Θεοῦ: «Πρόσεχε σεαυτῷ, μή γένηται ρῆμα κρυπτόν ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἀνόμημα» (Δευτερ. ιε΄ 9). Πρόσεχε στόν ἑαυτόν σου νά μή ἀφήσης νά ἐμφιλοχωρήση καμμιά πονηρή σκέψι μέσα σου. «Πρόσεχε σεαυτῶ, μή ἐπιλάθῃ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου» (Δευτερ. στ΄ 12, η΄ 11). Ὁ Ἱερός Γρηγόριος λέγει ὅτι πρέπει περισσότερο νά μνημονεύωμεν τοῦ Θεοῦ, παρά νά ἀναπνέωμεν.


      «Μνημονευτέον τοῦ Θεοῦ μᾶλλον ἤ ἀναπνευστέον» (Θεολογ. Α΄ 4). Ἡ μνήμη δηλ. τοῦ Θεοῦ νά κολληθῇ στήν ἀναπνοή τοῦ ἀνθρώπου, πρᾶγμα τό ὁποῖον κατορθώνει ὁ ἄνθρωπος μέ τήν ἀδιάλειπτον νοεράν Προσευχήν. Καί ὁ Πανάγαθος μᾶς χαρίζει, μέ τό Νέον ἔτος, αὐτήν τήν εὐκαιρίαν «βαλεῖν ἀρχήν», ὥστε νά λυτρωθοῦμε ἀπό τά δεινά πού σωρεύει στήν ψυχή καί τή ζωή μας ἡ ἀποστασία. Ὁ Χριστός, πού εἶναι ἡ ζωή μας καί ἡ εἰρήνη μας,  μᾶς χαρίζει αὐτήν τήν εὐκαιρίαν. Ἄς δράξουμε τῆς εὐκαιρίας «ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι» (Ἐφεσ. ε΄ 16).

Καιρός νά ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας στό Θεό γιά τό Νέον Ἔτος, πού εἶναι «δόσις ἀγαθή καί δώρημα τέλειον» καί νά βάλουμε ἀρχήν στήν πνευματική μας ζωή. «Γίνεσθε, λοιπόν, μιμηταί τοῦ Θεοῦ ὡς τέκνα ἀγαπητά, καί περιπατεῖτε ἐν  ἀγάπῃ, καθώς καί ὁ Χριστός ἠγάπησεν ἡμᾶς καί παρέδωκεν ἑαυτόν ὑπέρ ἡμῶν προσφοράν καί θυσίαν τῷ Θεῷ εἰς ὀσμήν εὐωδίας» (Ἐφεσ. ε΄ 1-2).

Ὁ Μέγας Βασίλειος, στήν Ὁμιλία του εἰς τό «Πρόσεχε σεαυτῷ», μᾶς προτρέπει καί λέγει:

«Πρόσεχε σεαυτῷ· μήτε τοῖς θνητοῖς ὡς ἀϊδίοις ἐναπομείνῃς, μήτε τῶν ἀϊδίων ὡς παρερχομένων καταφρονήσῃς. Ὑπερόρα σαρκός, παρέρχεται γάρ· ἐπιμελοῦ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτου... Πρόσεχε  οὖν σεαυτῷ, ἵνα προσέχῃς Θεῷ, ᾧ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Ἀγαπητά μου Παιδιά,

Σᾶς εὔχομαι ὁλόψυχα «βαλεῖν ἀρχήν» κατά τό Νέον Ἔτος! Σᾶς εὔχομαι προκοπήν βίου καί πίστεως! Χαρούμενο «ἐν Χριστῷ» τό Νέον Ἔτος! Σᾶς εὔχομαι ἐπίσης νά γεννηθῇ καί μέσα στήν ψυχή σας ὀ Χριστός. Καί  αὐτά τά φτωχικά μου λόγια νά ὁδηγοῦν τά Βήματά σας κοντά στό Χριστό, πού εἶναι ἡ Ὁδός καί ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή, τό Φῶς καί ἡ Εἰρήνη τοῦ κόσμου καί θερμά παρακαλῶ τόν Ἄρχοντα τῆς εἰρήνης νά διορθώνῃ τά λάθη μας, νά χαρίζῃ γαλήνη στίς ψυχές ὅλων μας καί τήν δική Του εἰρήνην σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο!
           Χρόνια πολλά μέ Ὑγεία σέ ὅλους
           καί πᾶν ἐκ Θεοῦ ἀγαθόν!

                       Μέ πατρική ἀγάπη

                            π. Στέφανος

http://newanapalmoi.blogspot.gr/2016/12/blog-post_21.html