ὁδ.Τσόχα 39 - Ἀμπελόκηποι Μετόχιον τῆς Ἱ.Μονῆς Πετράκη

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

περί Ελεημοσύνης Γ'

ΠΕΡΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ ,Γ΄
«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται» (Ματθ. ε΄7). 3ο

Τό γνώρισμα τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα τῶν Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀγάπη, ὅπως τήν ἔχει ἐνσαρκώσει ὁ Κύριος , μέ τή Σταυρική Του Θυσία:
«Ἐντολήν καινήν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθώς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ἐν τούτῳ  γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοί μαθηταί ἐστε, ἐάν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» (Ἰωάν. ιγ΄ 34-35). Μέχρι Σταυροῦ καί Θανάτου.

              «Καθώς ἐγώ ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καί ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους».

Χαρακτηριστικό  δέ γνώρισμα τῆς ἀληθινῆς, τῆς γνήσιας ἀγάπης εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης λέγει ὅτι «Ἀλλά μήν πάντων ὡμολόγηται τῶν κατά τόν βίον τοῦτον ἐπιτηδευομένων ἡ ἀγάπη τό κράτιστον εἶναι. Ἐπίτασις δέ ἀγάπης ὁ ἔλεος». Δηλαδή: Εἶναι ὁμολογημενο ὅτι ἀπό ὅλες τίς προσεγμένες εκδηλώσεις αὐτῆς ἐδῶ τῆς ζωῆς ἡ σπουδαιότερη εἶναι ἡ ἀγάπη. Καί τό ἔλεος εἶναι Ἐπίτασις τῆς ἀγάπης, μεγαλύτερη ἔντασις, δυνάμωμα τῆς ἀγάπης (Εἰς Μακαρισμούς, λογ. Ε΄. Migne P.G.44, 1252. ΒΕΠΕΣ, 66,400,28-29).
Ὁ Διονύσιος Ἀλεξανδρείας λέγει ὅτι « τοῦ ἐλεεῖν καί εὐεργετεῖν οὔτε προτιμότερον οὔτε φιλανθρωπότερόν  ἐστιν ἡμῖν τι ἕτερον, ἐπεί μηδέ τῷ Θεῷ». Δηλαδή:Σέ μᾶς τούς Χριστιανούς δέν ὑπάρχει τίποτε ἄξιο μεγαλυτέρας εκτιμήσεως, τίποτε προτιμότερο, τίποτε πιό φιλάνθρωπο, ἀπό τό νά ἐλεοῦμε καί νά ευεργετούμε τούς συνανθρώπους μας, ἐπειδή δέν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο καί γιά τό Θεό, πού ἁπλόχερα μᾶς ἐλεεῖ καί μᾶς εὐεργετεῖ (Ἀποσπ.VIII,1, ΒΕΠΕΣ 17,267,1-7).
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει ὅτι  ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι «βασιλίς τῶν ἀρετῶν», «ταχέως ἀνάγουσα τούς ἀνθρώπους εἰς τάς ἀψίδας τῶν οὐρανῶν». Ἀποκαλεῖ τήν ἐλεημοσύνην «συνήγορον ἀρίστην» (Περί ἐλεημοσύνης ἐν Migne P.G.49,294).
                   «Σοῦ δέ σιωπῶντος  μύρια στόματα ὑπέρ σοῦ ἀπολογοῦνται» (Χρυσόστομος)

Ἡ ἐλεημοσύνη εἷναι ἡ καλλίτερη ἔκφρασις τῆς ἀγάπης μας γιά κάθε ἄνθρωπο καί γιά τούς ἐχθρούς μας ἀκόμη(Ματθ. ε΄ 44-48). Αὐτός πού ἔχει στήν ψυχή τήν ἀληθινήν, τήν γνήσια ἀγάπη, ἀγαπᾶ ὅλους τούς ἀνθρώπους καί τά ἄγρια θηρία. Ὅλους τούς ἐλεεῖ, γιά ὅλους εὔχεται, ἀκόμη γιά τούς Σταυρωτές του, ὅπως ὁ Χριστός.


π.Στέφανος Πουλῆς
http://newanapalmoi.blogspot.gr/